SFS 1993:393 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:393 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_393 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:393
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 7 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

20 kap.

7 §2 �&klagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse)
under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej
åsidosätts:

1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än

böter,

2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns

särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för

detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet,
eller

4. om psykiatrisk vård eller vård i specialsjukhus eller i vårdhem för

vuxna enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

�&tal får underlåtas i andra fall än som nämns i första stycket, om det av

särskilda skäl är uppenbart attt det inte krävs någon påföljd för att avhålla
den misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omstän-
digheterna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 159, bet. 1992/93: SoU 19, rskr. 1992/93:321.

2

Senaste lydelse 1991: 1139.

1013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.