SFS 1993:512 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:512 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_512 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:512
Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 2 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 1 kap. skall införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse.

1

Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93: JuU32, rskr. 1992/93:371.

1137

background image

SFS 1993:512

1 kap.

3 e § �&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av
sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman vid tingsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än

domare när de utför åtgärder enligt första stycket.

2 kap.

4 §2 Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överkla-
gats från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrät-
ten avgör målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Flera än
fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att hovrät-

ten är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra
lagfarna domare och tre nämndemän får inte delta. Förekommer ej anled-
ning att döma till svårare straff än böter och är det i målet inte fråga om

företagsbot, är hovrätten dock domför även med den sammansättning som
anges i första stycket. Detsamma gäller vid handläggning som ej sker vid
huvudförhandling.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall hovrätten bestå av

två lagfarna domare.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är hovrätten domför

med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en

lagfaren domare i hovrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör
förbehållas lagfarna domare, av en annan tjänsteman i hovrätten som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta med-
delas av regeringen.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än doma-

re när de utför åtgärder enligt femte stycket.

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1989:656.

1138

GUN HELLSVIK

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.