SFS 1993:514 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:514 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_514 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:514

Utkom från trycket
den 15 juni 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken
dels att 2 kap. 5 §, 16 kap. 3 §, 49 kap. 12 § och 51 kap. 4 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall inforas två nya paragrafer, 49 kap. 12 a § och 51

kap. 10 a §, av följande lydelse.

5 §2 Hovrätt skall sammanträda på den ort där den har sitt säte.

Sammanträde får också hållas på någon annan ort om det finns skäl till

det.

Sammanträde skall hållas så ofta det krävs för arbetet.

16 kap.

3 §3 Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än
hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av
rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen
gälla.

1141

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93: JuU34, rskr. 1992/93:373.

2

Senaste lydelse 1974:573.

3

Senaste lydelse 1987:747.

background image

SFS 1993:514

49 kap.

12 §4 I tvistemål där förlikning om saken är tillåten krävs prövningstill-

stånd för att hovrätten skall pröva tingsrättens dom eller beslut i mål som
handlagts av en lagfaren domare enligt 1 kap. 3 d § första stycket och i
annat mål där det värde som sägs i 1 kap. 3 d § tredje stycket uppenbart
inte överstiger basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prövningstillstånd behövs inte om överklagandet avser

1. ett avgörande i mål som skall handläggas av tingsrätt i

särskild sammansättning,

2. ett beslut som rör någon annan än en part eller en intervenient,
3. ett beslut genom vilket tingsrätten ogillat jäv mot en domare, eller
4. ett beslut genom vilket en missnöjesanmälan eller en ansökan om

återvinning eller ett överklagande avvisats.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

och 13 § gälla i tillämpliga delar.

12 a § I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva

en tingsrätts dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd
än böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet
svårare straff än fängelse i sex månader.

Om tingsrätten i sin dom även prövat enskilt anspråk mot den tilltalade,

gäller i den delen bestämmelserna i 12 §.

Första stycket gäller inte om domen överklagas av Riksåklagaren, Justi-

tiekanslern eller Justitieombudsman.

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar

även beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av
dom.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

och 13 § gälla.

51 kap.

4 §5 I vadeinlagan skall vadekäranden uppgiva:

1. den dom, mot vilken talan föres;

2. grunderna för vadetalan med angivande, i vilket avseende underrät-

tens domskäl enligt kärandens mening äro oriktiga; samt

3. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen, som käran-

den yrkar.

Om prövningstillstånd behövs, skall käranden i vadeinlagan ange de

omständigheter som han åberopar till stöd för att sådant tillstånd skall

meddelas.

Käranden skall i vadeinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa och vad

han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis, som ej tidigare
förebragts, skall i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid vadeinlagan.

4

Senaste lydelse 1990:443.

5

Senaste lydelse 1963: 149.

1142

background image

SFS 1993:514

Vill käranden, att förnyat förhör med vittne eller sakkunnig skall äga rum
eller förnyad syn å stället skall hållas, skall han angiva det i vadeinlagan
jämte skälen därtill. I vadeinlagan skall käranden ock angiva, om han vill,

att målsägande eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid huvud-

förhandling i hovrätten.

�r den tilltalade anhållen eller häktad, skall det angivas.
Vadeinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller

hans ombud.

10 a § Behövs prövningstillstånd, beslutar hovrätten sedan skriftväx-

lingen avslutats, om sådant tillstånd skall meddelas. När det finns skäl för
det, får frågan upptas utan att skriftväxling skett.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Om en dom eller ett beslut har

meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser i fråga om över-
klagande och krav på prövningstillstånd.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1143

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.