SFS 1993:515 Lag om ändring i lagen (1993:512) om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:515 Lag om ändring i lagen (1993:512) om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_515 Lag om ändring i lagen (1993_512) om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:515

1143

1

Prop. 1992/93:216, bet. 1992/93:JuU34, rskr. 1992/93:373.

2

kap.

4 § Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överkla-
gats från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrät-
ten avgör målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Flera än
fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att hovrät-

ten är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Flera än fyra
lagfarna domare och tre nämndemän får inte delta. Förekommer ej anled-
ning att döma till svårare straff än böter och är det i målet inte fråga om

Lag
om ändring i lagen (1993:512) om ändring i
rättegångsbalken;

utfärdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (1993:512) om ändring i

rättegångsbalken ändras så att 2 kap. 4 § får följande lydelse.

Utkom från trycket
den 15 juni 1993

background image

1144

SFS 1993:515

företagsbot, är hovrätten dock domfor även med den sammansättning som
anges i första stycket. Detsamma gäller vid handläggning som ej sker vid
huvudförhandling.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall hovrätten bestå av

tre lagfarna domare.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är hovrätten domför

med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en

lagfaren domare i hovrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör

förbehållas lagfarna domare, av en annan tjänsteman i hovrätten som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta med-
delas av regeringen.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än doma-

re när de utför åtgärder enligt femte stycket.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.