SFS 1993:602 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:602 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_602 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:602

Utkom från trycket
den 17juni 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken
dels att 27 kap. 3 - 4 , 9, 11 samt 1 8 - 19 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i 27 kap. skall införas en ny paragraf, 25 §, av följande

lydelse.

27 kap.

3 §2 Brev, telegram eller annan försändelse som finns hos ett post- eller
telebefordringsföretag, får tas i beslag endast om det för brottet är föreskri-
vet fängelse i ett år eller däröver och försändelsen hade kunnat tas i beslag

hos mottagaren.

4 § Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller verk-

ställer häktning, husrannsakan eller kroppsvisitation får lägga beslag på
föremål som därvid påträffas.

1

Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93: TU30, rskr. 1992/93:443.

2

Senaste lydelse 1964: 166.

1295

background image

SFS 1993:602

1296

3

Senaste lydelse 1989:650.

4

Senaste lydelse 1989:650.

Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av

undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan

sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en
försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklaga-

ren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras
hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

9 § Rätten får förordna, att försändelse som får tas i beslag och som
väntas komma in till ett befordringsföretag skall, när försändelsen kommer

in, hållas kvar till dess frågan om beslag har avgjorts. Fråga därom får tas
upp endast på yrkande av undersökningsledaren eller åklagaren.

Ett förordnande skall meddelas att gälla viss tid, högst en månad, från

den dag då förordnandet delgavs befordringsföretaget. I förordnandet skall
det tas in en underrättelse om att meddelande om åtgärden inte utan
tillstånd av undersökningsledaren eller åklagaren får lämnas till avsända-
ren, mottagaren eller någon annan.

När en försändelse på grund av ett förordnande hållits kvar, skall be-

fordringsföretaget utan dröjsmål göra anmälan hos den som har begärt
förordnandet. Denne skall omedelbart pröva, om beslag skall ske.

11 § Om den från vilken beslag sker, inte är närvarande vid beslaget,

skall han utan dröjsmål underrättas om det och om vad som har skett med
det beslagtagna. Om en försändelse hos ett befordringsföretag har tagits i
beslag, skall, så snart det kan ske utan men för utredningen, mottagaren
underrättas och, om avsändaren är känd, även denne.

18 §3 Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som befordras

via ett allmänt tillgängligt telenät till eller från en viss teleanläggning, i
hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för åter-
givning av innehållet i meddelandet.

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år

eller

2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning

är belagd med straff.

19 §4 Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas

in om telemeddelanden som har expedierats eller beställts till eller från en
viss teleanläggning som är ansluten till ett allmänt tillgängligt telenät eller
att en sådan anläggning stängs av för telemeddelanden.

Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex

månader,

2. brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller sådant brott enligt

1 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling som avser narkotika eller

background image

SFS 1993:602

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är föreskri-

vet lindrigare straff än fängelse i två år, om sådan gärning är belagd med
straff.

25 § Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen
eller övervakningen anslutas, underhållas och återtas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1297

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.