SFS 1993:1408 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1993:1408 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1993_1408 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1408
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 24 kap. 21 §, 27 kap. 4 §, 28 kap. 11 - 1 3 §§, 49 kap. 4 §, 52 kap.

1 och 7 §§, 54 kap. 5 § och 56 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 24 kap. 5 a §, av följande

lydelse.

24 kap.

5 a § Om rätten beslutar att häkta någon eller förordnar att någon skall
kvarbli i häkte, skall den samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den
häktades kontakter med omvärlden skall få inskränkas. Tillstånd till såda-
na restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänk-
te undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning.

Om det på grund av senare inträffade omständigheter är nödvändigt, får

åklagaren meddela beslut som innebär inskränkningar i den häktades
kontakter med omvärlden även om rätten inte har meddelat tillstånd till
restriktioner. Har åklagaren meddelat ett sådant beslut skall han samma
dag eller senast dagen därefter begära rättens prövning enligt första styc-
ket. När en sådan framställan kommit in till rätten, skall rätten så snart det
kan ske och senast inom en vecka hålla förhandling i frågan. För handlägg-
ningen vid rätten gäller vad som är föreskrivet om häktningsförhandling.

24 kap.

21 §2 Döms den misstänkte för brottet och är han häktad, skall rätten,
enligt de grunder som anges i detta kapitel, pröva om han skall stanna kvar

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1987:1211.

3659

background image

SFS 1993:1408

i häkte till dess domen vinner laga kraft. Om den misstänkte inte är
häktad, får rätten förordna att han skall häktas. I fråga om restriktioner
gäller bestämmelserna i 24 kap. 5 a §.

Vid tillämpning av första stycket skall bestämmelserna i detta kapitel

om häktning i de fall där det finns risk för att den misstänkte undandrar sig
straff, gälla även i de fall där det finns risk för att den misstänkte undan-
drar sig utvisning. Förordnandet om häktning skall dock inte gälla under
den tid då den dömde avtjänar en frihetsberövande påföljd som han har
dömts till i målet.

27 kap.

4 §3 Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller
verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesikt-
ning får ta föremål som därvid påträffas i beslag.

Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av

undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan
sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en
försändelse som avses i 3 §.

Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklaga-

ren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras
hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.

28 kap.

11 §4 Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket

fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen kan
misstänkas för brottet för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller
annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utred-
ning om brottet.

Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisite-

ras, om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer
att anträffas föremål som kan tas i beslag eller att det annars är av
betydelse för utredningen om brottet.

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som

någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har
med sig.

12 §5 Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse

kan följa, får kroppsbesiktigas för ändamål som anges i 11 §.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre

och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning
av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte
riskerar framtida ohälsa eller skada.

Den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex

timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar.

3

Senaste lydelse 1993:602.

4

Senaste lydelse 1964:166.

5

Senaste lydelse 1964:166.

3660

background image

SFS 1993:1408

13 §6 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämp-
liga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. �r
fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av
polisman.

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas

inomhus och i avskilt rum. Verkställes den av annan än läkare, skall såvitt
möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara.
Blodprov må ej tagas av annan än läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Annan mer ingående undersökning må utföras endast av läkare.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas

eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna har med
sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär blodprovstagning
får dock verkställas och bevittnas av en man.

49 kap.

4 §7 Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt,
om rätten

1. avvisat ombud, biträde eller försvarare eller ogillat ett yrkande här-

om;

2. ogillat tredje mans yrkande att få som intervenient deltaga i rätte-

gången;

3. förelagt en part eller någon annan att förete skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning enligt

3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 3 §

andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara av synner-
lig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör eller förhör
med en part under sanningsförsäkran;

4. utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon, som
ej är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vållad kostnad;

5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträde, försvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

6. utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt

15 kap. eller i brottmål angående häktning, restriktioner enligt 24kap.

5 a §, åtgärd som avses i 25 �28 kap. eller omhändertagande enligt 28kap.
brottsbalken;

7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag

förordnat annan än part föreslagit;

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 5 eller 7 i fråga som gäller allmän

rättshjälp; eller

9. avslagit begäran om rättshjälp åt misstänkt i brottmål eller om ersätt-

ning eller förskott till part, som åtnjuter sådan förmån.

Särskild talan skall föras genom besvär. �r fråga om beslut, som avses i

1, 2, 3, 7, 8 eller 9, åligge den som vill föra talan att, om beslutet meddelats

6

Senaste lydelse 1989:650.

7

Senaste lydelse 1992:374.

3661

background image

SFS 1993:1408

vid sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den
dag, då han erhöll del därav, anmäla missnöje; försummas det, äge han ej
vidare rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.

I fråga om missnöjesanmälan av myndigheter, som enligt lag eller för-

ordnande med stöd av lag är behöriga att överklaga beslut som avses i
andra stycket, gäller följande. Har beslutet meddelats vid sammanträde för
förhandling vid vilken myndigheten inte har varit företrädd, skall missnö-

je anmälas senast en vecka från dagen för beslutet.

52 kap.

1 §8 Vill någon överklaga en tingsrätts beslut, skall han ge in en besvärs-

inlaga till tingsrätten.

Inlagan skall ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag

då beslutet meddelades. Om ett beslut under rättegången inte har medde-
lats vid sammanträde för förhandling och det inte heller vid något sådant
sammanträde har tillkännagivits när beslutet kommer att meddelas, skall
dock besvärstiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet.
Klagan över beslut om någons häktande, kvarhållande i häkte, tillstånd till
restriktioner enligt 24 kap. 5 a §, om åläggande av reseförbud eller i fråga,
som avses i 49 kap. 6 §, är inte inskränkt till viss tid.

I 49 kap. finns bestämmelser om att den, som vill överklaga ett beslut, i

vissa fall först skall anmäla missnöje.

7 §9 Finnes motparten böra höras över besvären, skall besvärsinlagen
med därvid fogade handlingar delgivas motparten och föreläggande med-
delas honom att inkomma med skriftlig förklaring.

Ej må, med mindre tillfälle lämnats motparten att förklara sig, ändring

göras i underrättens beslut, såvitt angår hans rätt.

Har underrätten i tvistemål avslagit yrkande om kvarstad eller annan

åtgärd enligt 15 kap. eller förordnat om hävande av sådan åtgärd eller i
brottmål avslagit yrkande om åtgärd, som avses i 2 6 - 2 8 kap., eller förord-
nat om hävande av sådan åtgärd, äge hovrätten omedelbart bevilja åtgär-
den att gälla, till dess annorlunda förordnas. Har underrätten beviljat
åtgärd, som nu sagts, eller förordnat, att beslut må verkställas utan hinder
av att det icke äger laga kraft, äge hovrätten omedelbart förordna, att
vidare åtgärd för verkställighet ej må äga rum. �r fråga om häktning,

tillstånd till restriktioner enligt 24kap. 5 a § eller reseförbud, må hovrätten
ock utan motpartens hörande göra ändring i underrättens beslut.

54 kap.

5 §10 Då hovrätten ogillat yrkande om häktning, tillstånd till restriktio-
ner enligt 24 kap. 5 a § eller reseförbud eller hävt ett beslut om häktning,
tillstånd till restriktioner enligt 24kap. 5 a § eller reseförbud, får talan mot
beslutet föras endast i samband med talan mot hovrättens dom eller
slutliga beslut.

8

Senaste lydelse 1990:443.

9

Senaste lydelse 1981:828.

10

Senaste lydelse 1987:1211.

3662

background image

SFS 1993:1408

56 kap.

1 §11 Vill någon anföra besvär mot hovrätts beslut, skall han inom fyra
veckor från den dag, då beslutet meddelades, till hovrätten inkomma med

besvärsinlaga. Har beslut under rättegången meddelats annorledes än vid
sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas från den dag
då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons häktan-
de, kvarhållande i häkte, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a § eller
om åläggande av reseförbud är inte inskränkt till viss tid.

Om skyldighet att anmäla missnöje mot hovrätts beslut i fråga, som

avses i 49kap. 3 § eller 4 § första stycket 1, 2, 3, 7, 8 eller 9, stadgas i

54kap. 3§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

11

Senaste lydelse 1981:1294.

3663

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.