SFS 1994:420 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1994:420 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1994_420 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

763

SFS 1994:420

Utkom från trycket

den 7 juni 1994

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 15 §, 23 kap. 10 §, 36 kap.

10 §, 45 kap. 9 och 16 §§, 48 kap. 2 och 11 §§, 51 kap. 8 och 10 §§ samt 55

kap. 8 och 10 §§ rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

20 kap.

15 §2 Målsägande, som hörs med anledning av åklagarens talan, får

åtföljas av lämplig person som personligt stöd (stödperson) under rätte-
gången. Sådan stödperson som rätten har kännedom om skall om möjligt
underrättas om rättegången.

I vissa fall kan målsägandebiträde förordnas enligt lagen (1988:609) om

målsägandebiträde.

Målsägandebiträde skall kallas till huvudförhandling eller annat sam-

manträde i rätten där målsäganden eller målsägandens ställföreträdare
skall höras.

1

Prop. 1993/94: 143, bet. 1993/94: JuU25, rskr. 1993/94:320.

2

Senaste lydelse 1988:610.

background image

764

3

Senaste lydelse 1988:610.

4

Senaste lydelse 1976:1137.

SFS 1994:420

23 kap.

10 §3 Vid förhör skall såvitt möjligt ett av undersökningsledaren anmo-

dat trovärdigt vittne närvara.

Undersökningsledaren skall bestämma om någon annan än ett vittne får

närvara vid förhör. Vid förhör, som enligt 18 § andra stycket hålls på den
misstänktes begäran, har han och hans försvarare rätt att närvara. �ven
vid annat förhör får försvarare närvara, om det kan ske utan men för
utredningen.

Målsägandebiträde har rätt att närvara vid förhör med målsäganden.

Detsamma gäller en stödperson, om hans närvaro inte är till men för
utredningen.

�r den som hörs under 15 år, bör den som har vårdnaden om honom

vara närvarande vid förhöret, om det kan ske utan men för utredningen.

Undersökningsledaren får förordna att vad som förekommit vid förhör

inte får uppenbaras.

36 kap.

10 § Innan vittnesmål avläggs, skall rätten höra vittnet om hans fullstän-

diga namn och, om det behövs, ålder, yrke och hemvist. Rätten skall också
försöka klargöra om vittnet till part eller till saken står i något förhållande,
som kan vara av vikt för bedömandet av tilltron till vittnets berättelse,
eller om det annars finns omständigheter av betydelse i detta hänseende.

Står vittne till part i sådant förhållande, som avses i 3 §, skall vittnet

erinras om att han icke är skyldig att avlägga vittnesmål.

45 kap.

9 § Avvisas inte ansökan, skall rätten utfärda stämning på den tilltalade
att svara på åtalet.

Stämningen skall tillsammans med stämningsansökan och därvid fogade

handlingar delges den tilltalade. Uppgift om målsägandes eller vittnens

ålder, yrke och bostadsadress, som saknar betydelse för åtalet, skall inte
framgå av de handlingar som delges.

16 §4 Stämning, som utfärdas av åklagare, skall innehålla vad i 4 §

stadgas om stämningsansökan och vara undertecknad av åklagaren.

I stämningen skall åklagaren tillika förelägga den tilltalade att inom viss,

av åklagaren bestämd tid muntligen eller skriftligen hos rätten uppgiva de
bevis han vill åberopa vid huvudförhandlingen och vad han vill styrka
med varje särskilt bevis. Detta gäller dock ej, om åklagaren på grund av
den tilltalades erkännande eller annan omständighet finner uppenbart, att
bevis ej kommer att av den tilltalade uppgivas. Om det är lämpligt, må
åklagaren i stämningen kalla den tilltalade till huvudförhandling.

Då mål av åklagare utsättes till huvudförhandling, åligge honom att

iakttaga de föreskrifter om tiden för huvudförhandling, som meddelats av
rätten; åklagaren äge ombesörja kallelser och förelägganden, som avses i

15 §.

background image

5

Senaste lydelse 1993:200.

6

Senaste lydelse 1974:573.

7

Senaste lydelse 1992:374.

8

Senaste lydelse 1989:656.

765

SFS 1994:420

Stämningen skall med därvid fogade handlingar delges den tilltalade.

Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress, som
saknar betydelse för åtalet, skall inte framgå av de handlingar som delges.
Sedan stämningen delgivits, skall den med bevis därom omedelbart till-

ställas rätten.

48 kap.

2 §5 Föreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte till
godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff, fast-
ställt vid strafföreläggande efter vad åklagaren anser att brottet bör föran-
leda och vid föreläggande av ordningsbot efter vad som bestämts enligt

14 §.

�r brott förenat med egendoms förverkande, annan sådan särskild rätts-

verkan eller särskild rättsverkan i form av avgift enligt lagen (1994:419)

om brottsofferfond, skall också denna föreläggas den misstänkte till god-
kännande.

11 §6 Avser ett strafföreläggande inte annat än böter eller böter och

avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond och betalas hela beloppet
till myndighet, som regeringen bestämmer, utan att skriftligt godkännande

skett, anses betalningen som godkännande, om det inte framgår att den
misstänkte inte har avsett att godkänna föreläggandet.

51 kap.

8 §7 För målets beredande skall vadeinlagan med därvid fogade hand-
lingar delges vadesvaranden, som skall föreläggas att avge skriftligt genmä-
le. Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress,
som saknar betydelse för åtalet, skall inte framgå av de handlingar som
delges den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Om det är uppenbart att vadetalan är ogrundad, får hovrätten dock

genast meddela dom i målet utan att någon åtgärd enligt första stycket

vidtas.

Om tingsrätten har avslagit ett yrkande om åtgärd, som avses i 26 � 28

kap., eller förordnat om att en sådan åtgärd skall hävas, får hovrätten
omedelbart bevilja åtgärden att gälla till dess något annat bestäms. Om
tingsrätten har beviljat åtgärd som nu sagts, får hovrätten omedelbart
förordna att vidare åtgärd för verkställighet av beslutet inte får äga rum. I
frågor om häktning, reseförbud eller omhändertagande enligt 28 kap.
brottsbalken får hovrätten göra ändring i tingsrättens beslut även om
motparten inte hörts.

Om hovrätten beslutat häkta någon som inte är närvarande vid rätten,

skall 24 kap. 17 § tredje och fjärde styckena tillämpas.

10 §8 Genmälet skall med därvid fogade handlingar delges vadekäran-

den. Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress,

background image

SFS 1994:420

766

9

Senaste lydelse 1981:828.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

som saknar betydelse för åtalet, skall inte framgå av de handlingar som
delges den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Finnes för målets beredande ytterligare skriftväxling erforderlig, äge

hovrätten förordna därom. Hovrätten äge tillika meddela närmare be-
stämmelser om skriftväxlingen och därvid även föreskriva, i vilket avseen-
de part skall yttra sig. Part må föreläggas att inkomma med mer än en
skrift, endast om särskilda skäl äro därtill.

Under förberedelsen får sammanträde hållas, om det behövs för en

ändamålsenlig handläggning av målet.

Vad som sagts om sammanträde per telefon i 45 kap. 13 § och 47 kap.

10 § skall gälla även vid sammanträde enligt denna paragraf.

55 kap.

8 §9 För målets beredande skall revisionsinlagan med därvid fogade
handlingar delges revisionssvaranden och föreläggande meddelas honom
att inkomma med skriftligt genmäle. Uppgift om målsägandes eller vitt-

nens ålder, yrke och bostadsadress, som saknar betydelse för åtalet, skall
inte framgå av de handlingar som delges den tilltalade i mål om allmänt
åtal.

Har hovrätten i tvistemål avslagit yrkande om kvarstad eller annan

åtgärd enligt 15 kap. eller förordnat om hävande av sådan åtgärd eller i
brottmål avslagit yrkande om åtgärd, som avses i 26 �28 kap., eller förord-

nat om hävande av åtgärd, som där sägs, äge Högsta domstolen omedel-
bart bevilja åtgärden att gälla, till dess annorlunda förordnas. Har hovrät-

ten beviljat åtgärd, som nu sagts, eller förordnat, att dom må verkställas
utan hinder av att den icke äger laga kraft, eller fastställt underrätts beslut
därom, äge Högsta domstolen ock omedelbart förordna, att vidare åtgärd
för verkställighet ej må äga rum. �r fråga om häktning eller reseförbud, må
Högsta domstolen utan motpartens hörande göra ändring i hovrättens
beslut.

10 § Genmälet skall med därvid fogade handlingar delges revisionskä-

randen. Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostads-
adress, som saknar betydelse för åtalet, skall inte framgå av de handlingar
som delges den tilltalade i mål om allmänt åtal.

Finnes för målets beredande ytterligare skriftväxling erforderlig, äge

Högsta domstolen förordna därom. Högsta domstolen äge tillika meddela
närmare bestämmelser om skriftväxlingen och därvid även föreskriva, i
vilket avseende part skall yttra sig. Part må föreläggas att inkomma med
mer än en skrift, endast om särskilda skäl äro därtill.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.