SFS 1994:1435 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1994:1435 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1994_1435 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

SFS 1994:1435
Utkom från trycket
den 14 december 1994

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 7 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

10 kap.

7 §2 Tvist på grund av förmyndares, god mans eller förvaltares för-
valtning får väckas vid rätten i den ort där den omyndige eller den för

vilken god man eller förvaltare är eller varit förordnad har sitt hemvist,

eller också vid rätten i den ort där förvaltningen förts.

Har någon eljest haft annans egendom till förvaltning, får tvist på

grund av förvaltningen väckas vid rätten i den ort, där förvaltningen
förts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt vid en domstol som var

behörig enligt äldre bestämmelser skall även efter ikraftträdandet hand-
läggas där.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29.

2

Senaste lydelse 1988:1260.

2983

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.