SFS 1995:315 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1995:315 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1995_315 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

502

1

Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196.

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § och 20 kap. 10 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

SFS 1995:315

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

background image

2

Senaste lydelse 1974:573.

3

Senaste lydelse 1981:1312.

503

SFS 1995:315

3 kap.

3 §2 Högsta domstolen skall som första domstol ta upp mål om ansvar
eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten
eller uppdraget begåtts av statsråd, justitieråd, regeringsråd, någon av
riksdagens ombudsmän, justitiekanslern, riksåklagaren, domare eller
generaladvokat i Europeiska gemenskapernas domstol, domare i
förstainstansrätten vid denna domstol eller den som utövar något av
dessa ämbeten eller av hovrättsdomare eller revisionssekreterare.

Högsta domstolen skall vidare som första domstol pröva om justitie-

råd eller regeringsråd skall skiljas eller avstängas från sin tjänst eller
vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta domstolen är i
övrigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

20 kap.

10 §3 Bestämmelserna i 8 och 9 §§ om rätt för målsäganden att väcka

åtal eller överta väckt åtal gäller inte i fråga om brott som i utövningen
av tjänsten eller uppdraget har begåtts av

1. statsråd,

2. justitieråd eller regeringsråd,
3. någon av riksdagens ombudsmän eller den som har tjänstgjort i

hans ställe,

4. någon annan befattningshavare, mot vilken enligt riksdagsord-

ningen eller annan författning endast något av riksdagens utskott eller
annat riksdagsorgan är behörigt att besluta om åtal för sådant brott,

5. justitiekanslern eller den som har tjänstgjort i hans ställe, eller
6. domare eller generaladvokat i Europeiska gemenskapernas dom-

stol eller domare i förstainstansrätten vid denna domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.