SFS 1995:315 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1995:315 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1995_315 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

502

1

Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196.

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 mars 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § och 20 kap. 10 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

SFS 1995:315

Utkom från trycket
den 28 mars 1995

background image

2

Senaste lydelse 1974:573.

3

Senaste lydelse 1981:1312.

503

SFS 1995:315

3 kap.

3 §2 Högsta domstolen skall som första domstol ta upp mål om ansvar
eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av tjänsten
eller uppdraget begåtts av statsråd, justitieråd, regeringsråd, någon av
riksdagens ombudsmän, justitiekanslern, riksåklagaren, domare eller
generaladvokat i Europeiska gemenskapernas domstol, domare i
förstainstansrätten vid denna domstol eller den som utövar något av
dessa ämbeten eller av hovrättsdomare eller revisionssekreterare.

Högsta domstolen skall vidare som första domstol pröva om justitie-

råd eller regeringsråd skall skiljas eller avstängas från sin tjänst eller
vara skyldig att genomgå läkarundersökning. Högsta domstolen är i
övrigt första domstol i mål beträffande vilka detta föreskrivs i lag.

20 kap.

10 §3 Bestämmelserna i 8 och 9 §§ om rätt för målsäganden att väcka

åtal eller överta väckt åtal gäller inte i fråga om brott som i utövningen
av tjänsten eller uppdraget har begåtts av

1. statsråd,

2. justitieråd eller regeringsråd,
3. någon av riksdagens ombudsmän eller den som har tjänstgjort i

hans ställe,

4. någon annan befattningshavare, mot vilken enligt riksdagsord-

ningen eller annan författning endast något av riksdagens utskott eller
annat riksdagsorgan är behörigt att besluta om åtal för sådant brott,

5. justitiekanslern eller den som har tjänstgjort i hans ställe, eller
6. domare eller generaladvokat i Europeiska gemenskapernas dom-

stol eller domare i förstainstansrätten vid denna domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.