SFS 1995:491 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1995:491 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1995_491 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:491

Utkom från trycket
den 31 maj 1995

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken att

28 kap. 13 § skall ha följande lydelse.

28 kap.

13 §2 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i

tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om
husrannsakan. �r fara i dröjsmål, får kropps visitation och kropps-
besiktning beslutas av polisman.

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas

inomhus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en

1

Prop. 1994/95:124, bet. 1994/95:JuU20, rskr. 1994/95:331.

2

Senaste lydelse 1993:1408.

26-SFS 1995

801

background image

SFS 1995:491

läkare, skall såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat tro-
värdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en
läkare eller legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående under-
sökning får utföras endast av läkare.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte

verkställas eller bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller
legitimerad sjuksköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att
föremål som en kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning
som enbart innebär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas får
dock verkställas och bevittnas av en man.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

802

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.