SFS 1995:1230 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1995:1230 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1995_1230 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1230

Utkom från trycket
den 8 december 1995

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 18-21 och 25 §§

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

27 kap.

18 §2 Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befor-

dras till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i
hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för
återgivning av innehållet i meddelandet.

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år eller

2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gär-

ning är belagd med straff.

19 §3 Hemlig teleövervakning innebär att uppgifter i hemlighet hämtas

in om telemeddelanden som har expedierats eller beställts till eller från
en viss teleadress eller att sådana meddelanden hindras från att nå
fram.

Hemlig teleövervakning får användas vid förundersökning angående

1

Prop. 1994/95:227, bet. 1995/96:JuUl, rskr. 1995/96:17.

2

Senaste lydelse 1993:602.

3

Senaste lydelse 1993:602.

2221

background image

2222

4

Senaste lydelse 1989:650.

5

Senaste lydelse 1989:650.

6

Senaste lydelse 1993:602.

SFS 1995:1230

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex

månader,

2. brott enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) eller sådant brott

enligt 1 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling som avser narko-
tika eller

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott för vilket inte är före-

skrivet lindrigare straff än fängelse i två år, om sådan gärning är belagd
med straff.

20 §4 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske
endast om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av
synnerlig vikt för utredningen. �&tgärden får endast avse en teleadress
som innehas eller annars kan antas komma att användas av den miss-
tänkte.

Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som

endast befordras inom ett telenät som med hänsyn till sin begränsade
omfattning och omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre be-
tydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

21 §5 Frågor om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning
prövas av rätten på ansökan av åklagaren.

I ett beslut att tillåta hemlig teleavlyssning eller hemlig teleöver-

vakning skall det anges vilken teleadress och under vilken tid tillstån-

det gäller. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får inte
överstiga en månad från dagen för beslutet.

I tillstånd till avlyssning eller övervakning skall det särskilt anges

om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.

25 §6 Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hem-
lig teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyss-
ningen eller övervakningen användas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.