SFS 1995:1310 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1995:1310 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1995_1310 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

SFS 1995:1310

Utkom från trycket
den 18 december 1995

2387

1

Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58.

2

Senaste lydelse 1987:1211.

3

Senaste lydelse 1987:1211.

4

Senaste lydelse 1987:1211.

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 kap. 12, 13, 17 och 19 §§

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

24 kap.

12 §2 Häktningsframställning skall göras utan dröjsmål och senast

klockan tolv tredje dagen efter anhållningsbeslutet.

Har anhållningsbeslutet meddelats i den misstänktes frånvaro, skall vid

tillämpning av första stycket som dag för beslutet anses dagen då beslutet
verkställdes.

Görs inte häktningsframställning inom föreskriven tid, skall åklagaren

omedelbart häva anhållningsbeslutet.

13 §3 Har en häktningsframställning gjorts, skall rätten utan dröjsmål

hålla förhandling i häktningsfrågan.

Häktningsförhandlingen får aldrig hållas senare än fyra dygn efter det

att den misstänkte greps eller anhållningsbeslutet verkställdes.

17 §4 En fråga om att häkta den som inte är anhållen får tas upp på yr-

kande av åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägan-
den eller självmant ta upp frågan.

Då en fråga om häktning enligt första stycket har väckts, skall häkt-

ningsförhandling inför rätten hållas så snart som möjligt. I fråga om sådan
förhandling gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 14-16 §§. Har den
misstänkte kallats till förhandlingen eller finns det anledning att anta att

han avvikit eller på annat sätt håller sig undan, utgör dock hans utevaro
ej hinder för förhandlingen. Uteblir målsäganden trots att han kallats till
förhandlingen, får frågan ändå avgöras.

Har rätten beslutat om häktning av någon som inte är närvarande vid

rätten skall, så snart beslutet har verkställts eller hindret för hans närvaro
har upphört, anmälan om detta göras hos rätten.

När en anmälan enligt tredje stycket har gjorts, skall rätten utan

dröjsmål hålla förhandling i häktningsfrågan. Häktningsförhandlingen
får aldrig hållas senare än fyra dygn efter det att häktningsbeslutet har

verkställts eller hindret för den misstänktes närvaro vid rätten har
upphört.

background image

2388

SFS 1995:1310

19 §5 Har någon som är närvarande vid rätten häktats med stöd av
3 §, skall åklagaren, så snart han anser att det finns sannolika skäl för

att den misstänkte begått brottet, anmäla detta till rätten. Rätten skall
utan dröjsmål efter en sådan anmälan hålla ny förhandling i häktnings-
frågan. Förhandling måste alltid, oberoende av anmälan, hållas inom
en vecka från häktningsbeslutet.

Om det när förhandlingen hålls inte framkommit sannolika skäl för att

den misstänkte begått brottet eller i övrigt inte längre finns skäl för
häktning, skall beslutet om häktning omedelbart hävas.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1987:1211.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.