SFS 1996:247 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1996:247 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_247 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

SFS 1996:247
Utkom från trycket
den 30 april 1996

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken
dels att 6 kap. 11-13 §§, 17 kap. 10 § och 30 kap. 8 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i balken skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 20 a §

och 19 kap. 11 a §, av följande lydelse.

6 kap.

11 § Vid rätten skall det föras register över alla mål. Registret skall

utvisa tiden då varje mål kommit in, de åtgärder som vidtagits med
målet, tiden för målets avgörande och, om överklagande skett, dagen
då anmälan eller överklagande kommit in och de åtgärder som vid-
tagits.

12 § Det som i detta kapitel sägs om protokoll, akt och register i ett

mål skall tillämpas även beträffande ett ärende som handläggs enligt
denna balk.

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

394

background image

13 §2 Närmare föreskrifter om protokoll, aktbildning och register med-

delas av regeringen.

10 kap.

20 a § Finner rätten i samband med att en ansökan ges in att rätten
saknar behörighet att ta upp målet eller att i annan ordning pröva an-
sökan men att en annan domstol skulle vara behörig, skall ansökan
lämnas över till den domstolen, om sökanden inte har något att invän-
da mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att ansökan
överlämnas. Ansökan skall anses ha kommit in till den senare domsto-
len samma dag som den kom in till den domstol som först tog emot
ansökan.

17 kap.

10 §3 Dom skall uppsättas särskilt och underskrivas av de lagfarna

domare, som deltagit i avgörandet.

19 kap.

11 a § Finner rätten i samband med att en ansökan ges in att rätten

saknar behörighet att ta upp målet eller att i annan ordning pröva an-
sökan men att en annan domstol skulle vara behörig, skall ansökan
lämnas över till den domstolen, om sökanden inte har något att in-
vända mot detta och det inte heller finns något annat skäl mot att an-
sökan överlämnas. Ansökan skall anses ha kommit in till den senare
domstolen samma dag som den kom in till den domstol som först tog
emot ansökan.

30 kap.

8 §4 Dom skall uppsättas särskilt och underskrivas av de lagfarna doma-
re, som deltagit i avgörandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1974:573.

3

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

395

SFS 1996:247

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.