SFS 1996:415 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1996:415 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_415 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

672

SFS 1996:415
Utkom från trycket
den 5 juni 1996

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

27 kap.

25 §2 Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen
eller övervakningen användas.

1

Prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/96:233.

2

Senaste lydelse 1995:1230.

background image

673

SFS 1996:415

I telelagen (1993:597) finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning

och hemlig teleövervakning som gäller för den som har tillstånd att
driva televerksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.