SFS 1996:415 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1996:415 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_415 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

672

SFS 1996:415
Utkom från trycket
den 5 juni 1996

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 25 § rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

27 kap.

25 §2 Har rätten lämnat tillstånd till hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleövervakning, får de tekniska hjälpmedel som behövs för avlyssningen
eller övervakningen användas.

1

Prop. 1995/96:180, bet. 1995/96:JuU20, rskr. 1995/96:233.

2

Senaste lydelse 1995:1230.

background image

673

SFS 1996:415

I telelagen (1993:597) finns bestämmelser om hemlig teleavlyssning

och hemlig teleövervakning som gäller för den som har tillstånd att
driva televerksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.