SFS 1996:1462 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1996:1462 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1996_1462 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2645

1

Prop. 1996/97:8, bet. 1996/97:JuU4, rskr. 1996/97:39.

2

Senaste lydelse 1994:1412.

3

Senaste lydelse 1994:1412.

4

Senaste lydelse 1994:1412.

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 kap. 2, 4 och 10 §§ samt

59 kap. 7 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

48 kap.

2 §2 Strafföreläggande enligt detta kapitel innebär att den misstänkte
till godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff
efter vad åklagaren anser att brottet bör föranleda. Under förutsätt-
ningar som anges i 4 § andra stycket får strafföreläggande även avse
villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter. Av 5 a §
framgår att ett strafföreläggande också får omfatta ett enskilt anspråk
som avser betalningsskyldighet.

Föreläggande av ordningsbot enligt detta kapitel innebär att den

misstänkte till godkännande omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett
bötesstraff efter vad som bestäms enligt 14 §.

�r brott förenat med egendoms förverkande, annan sådan särskild rätts-

verkan eller särskild rättsverkan i form av avgift enligt lagen (1994:419)
om brottsofferfond, skall också denna föreläggas den misstänkte till
godkännande.

4 §3 Bötesstraff får föreläggas genom strafföreläggande beträffande
brott, för vilket böter ingår i straffskalan, dock inte normerade böter.
Det finns särskilda bestämmelser om föreläggande av bötesstraff för
brott som har begåtts av någon som är under arton år. Bestämmelsen i
34 kap. 1 § första stycket 2 brottsbalken är tillämplig vid föreläggande
av bötesstraff.

Villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter får föreläg-

gas genom strafföreläggande i fall då det är uppenbart att rätten skulle
döma till sådan påföljd. Vad som nu sagts gäller dock inte beträffande
brott som har begåtts av någon som inte har fyllt arton år.

10 §4 Skriftligt godkännande av strafföreläggande, som inte avser
villkorlig dom, får i den misstänktes ställe lämnas av den som är om-

bud för honom, om det till åklagaren inges fullmakt i original. Full-
makten skall, utöver vad som följer av 12 kap., innehålla

1. förklaring att ombudet har rätt att godkänna strafföreläggande på den

misstänktes vägnar,

SFS 1996:1462
Utkom från trycket
den 30 december 1996

background image

2646

SFS 1996:1462

2. uppgift om det brott som godkännandet får avse, varvid skall anges

brottets art samt tid och plats för dess begående, samt

3. uppgift om den högsta bötespåföljd, den särskilda rättsverkan och det

enskilda anspråk som den misstänkte är villig att godta.

Har sådan fullmakt getts in till åklagaren, får ombudet motta handlingar

i saken på den misstänktes vägnar.

59 kap.

7 §5 Den som vill klaga på strafföreläggande skall göra detta skriftligen.
Skrivelsen skall ges in till tingsrätt som kunnat ta upp åtal för brottet.

Skrivelsen skall ha kommit in till tingsrätten inom ett år efter det att

åtgärd för verkställighet av föreläggandet företogs hos den misstänkte.
Om föreläggandet inte avser någon annan brottspåföljd än villkorlig
dom räknas tiden från prövotidens början. I fråga om handläggningen
skall 52 kap. 2, 3 och 5-12 §§ tillämpas. Bestämmelse som avser hov-
rätt gäller därvid i stället tingsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1994:1034.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.