SFS 1997:228 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:228 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_228 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:228
Utkom från trycket
den 3 juni 1997

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

4 kap.

7 §2 Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.

Val av nämndeman i hovrätt förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands

län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begäres av minst så många väljande

som motsvarar det tal, vilket erhålles, då samtliga väljandes antal delas med

det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid sådant propor-
tionellt val är särskilt föreskrivet.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228.

2

Senaste lydelse 1988:616.

388

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.