SFS 1997:273 Förordning om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:273 Förordning om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_273 Förordning om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:273
Utkom från trycket
den 10 juni 1997

480

Förordning
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 6-8 §§ rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

8 kap.

6 §2 Tillsyn över advokatväsendet utövas av advokatsamfundets styrelse
och disciplinnämnd, vilka har att tillse att en advokat vid utförande av talan
inför domstol och i sin övriga verksamhet fyller de plikter som åvilar ho-
nom. Frågor om disciplinära ingripanden mot advokater enligt 7 § första-

1

Prop. 1996/97:134, bet. 1996/97:JuU 18, rskr. 1996/97:217.

2

Senaste lydelse 1983:91.

background image

SFS 1997:273

fjärde stycket prövas av disciplinnämnden och, i enlighet med vad som be-
stäms i stadgarna, av styrelsen.

En advokat är skyldig att lämna samfundet de uppgifter som behövs för

tillsynen.

Justitiekanslern får begära åtgärd hos disciplinnämnden mot en advokat

som åsidosätter sin plikt och hos styrelsen mot den som inte längre är behö-

rig att vara advokat.

Den som har deltagit i handläggningen av ett tillsynsärende hos advokat-

samfundet får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om någons per-
sonliga eller ekonomiska förhållanden.

7 §3 En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-
nars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. �r omständighe-
terna mildrande, får i stället varning tilldelas honom.

�&sidosätter en advokat annars sina plikter som advokat, får varning eller

erinran meddelas honom. �r omständigheterna synnerligen försvårande, får
han uteslutas ur samfundet.

Tilldelas en advokat varning, får han, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en

advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller
olämplig.

Inträder beträffande en advokat sådan omständighet att han enligt 2 §

femte eller sjätte stycket inte får antas till ledamot av samfundet, är han skyl-
dig att genast träda ur samfundet. Om han inte gör det, skall styrelsen för-
ordna om hans uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat inte längre upp-
fyller medborgarskapskravet enligt 2 § första stycket 1 eller hemvistkravet
enligt 2 § första stycket 2 och styrelsen inte medger att han får stå kvar som
ledamot av samfundet.

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet

genast skall verkställas.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket tredje meningen får inte

åtalas av annan än Justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är påkallat
från allmän synpunkt.

8 §4 Den som vägrats inträde i eller uteslutits ur advokatsamfundet får
överklaga beslutet hos Högsta domstolen. Justitiekanslern får hos Högsta
domstolen överklaga ett beslut enligt 7 § av samfundets styrelse eller disci-
plinnämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.1 fråga om förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet tillämpas dock 8 kap. 7 § tredje stycket i
sin äldre lydelse. Den nya lydelsen av 8 kap. 7 § fjärde stycket tillämpas inte
i fråga om sådana förhållanden som nyss sagts.

3

Senaste lydelse 1992:1511.

4

Senaste lydelse 1994:1034.

16

SFS

1997

481

background image

482

SFS 1997:273

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.