SFS 1997:298 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:298 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_298 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

509

SFS 1997:298

Utkom från trycket
den 10 juni 1997

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

36 kap.

5 §2 Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen
(1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan
tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (1980:620) och
deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutöv-
ning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är
medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker till
det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgifter
som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i lag
eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket är andra än försva-

rare skyldiga att vittna i mål angående brott, för vilket inte är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för den som är eller har varit behörig att utöva det kyrk-

liga ämbetet som präst i Svenska kyrkan finns föreskrifter i 36 kap. kyrkola-

1

Prop. 1996/97:97, bet. 1996/97:KU18, rskr. 1996/97:207.

2

Senaste lydelse 1996:142.

background image

510

SFS 1997:298

gen (1992:300). Den som inom något annat trossamfund än Svenska kyrkan
är präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får inte
höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller en-
skild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden
som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragra-
fer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om uppgifter som anför-

trotts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.