SFS 1997:314 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:314 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_314 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:314
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

36 kap.

5 §2 Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen
(1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa
lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som vittne om denna utan
tillstånd från den myndighet i vars verksamhet uppgiften har inhämtats.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (1980:620) och
deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkes-
utövning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om
det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, sam-
tycker till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna
uppgifter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är med-
givet i lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyl-

dighet att vittna för

1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 14 kap. 2 § femte

stycket sekretesslagen (1980:100) och

2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 71 § socialtjänstlagen (1980:620)

i mål enligt 25 eller 27 § samma lag eller enligt lagen (1990:52) med sär-
skilda bestämmelser om vård av unga.

Om tystnadsplikt för den som är eller har varit behörig att utöva det kyrk-

liga ämbetet som präst i Svenska kyrkan finns föreskrifter i 36 kap. kyrkola-
gen (1992:300). Den som inom något annat trossamfund än Svenska kyrkan
är präst eller den som i sådant samfund intar motsvarande ställning får inte
höras som vittne om något som han eller hon har erfarit under bikt eller en-
skild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden
som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragra-
fer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

1

Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264.

2

Senaste lydelse 1997:298.

547

background image

SFS 1997:314

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

548

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.