SFS 1997:391 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:391 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_391 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

649

SFS 1997:391

Utkom från trycket
den 18 juni 1997

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 b och 8 §§ samt 2 kap. 4 §

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1 kap.

3 b §2 Tingsrätten skall vid huvudförhandling i brottmål bestå av en lag-
faren domare och tre nämndemän. Om en av nämndemännen får förhinder
sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med en lagfaren
domare och två nämndemän.

Vid huvudförhandling i mål om brott för vilket inte är föreskrivet svårare

straff än böter eller fängelse i högst sex månader är tingsrätten domför utan
nämndemän, om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter
och det i målet inte är fråga om företagsbot.

Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utö-

ver vad som följer av första stycket. Detsamma gäller i fråga om antalet
nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan hu-
vudförhandlingen har påbörjats gäller första stycket andra meningen i fråga
om domförhet.

8 §3 Utöver vad som följer av 3 b § får, vid prövning av vidlyftiga eller an-
nars särskilt krävande mål om allmänt åtal i vilka bedömningen av ekono-
miska eller skatterättsliga förhållanden har väsentlig betydelse, såsom sär-
skilda ledamöter ingå, var för sig eller tillsammans,

1

Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuUl7, rskr. 1996/97:216.

2

Senaste lydelse 1989:656.

3

Senaste lydelse 1990:443.

background image

650

SFS 1997:391

1. en person som förordnats som ekonomisk expert enligt 4 kap. 10 a §,

om det finns behov av särskild fackkunskap inom rätten i fråga om ekono-
miska förhållanden,

2. en person som är eller har varit lagfaren domare i allmän förvaltnings-

domstol, om det finns behov av särskild fackkunskap inom rätten i fråga om
skatterättsliga förhållanden.

Om någon eller några av rättens ledamöter får förhinder sedan huvudför-

handlingen har påbörjats, gäller 3 b § första stycket andra meningen i fråga
om domförhet. Rätten får dock inte bestå av fler lagfarna domare än nämnde-
män.

2 kap.

4 §4 Hovrätten är domför med tre lagfarna domare. I mål som överklagats
från tingsrätt skall dock minst fyra lagfarna domare delta när hovrätten avgör
målet, om tingsrätten bestått av tre lagfarna domare. Om en av de lagfarna
domarna får förhinder sedan huvudförhandling har påbörjats, är rätten ändå
domför. Flera än fem lagfarna domare får inte delta i hovrätten.

I brottmål gäller, i stället för bestämmelserna i första stycket, att hovrätten

är domför med tre lagfarna domare och två nämndemän. Om en av de lag-
farna domarna eller en av nämndemännen får förhinder sedan huvudför-
handling har påbörjats, är rätten ändå domför. Flera än fyra lagfarna domare
och tre nämndemän får inte delta. Finns det inte anledning att döma till svå-
rare straff än böter och är det i målet inte fråga om företagsbot, är hovrätten
domför även med den sammansättning som anges i första stycket. Det-
samma gäller vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd skall hovrätten bestå av

tre lagfarna domare.

Vid beslut om avskrivning av mål efter återkallelse är hovrätten domför

med en lagfaren domare.

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål får utföras av en lagfaren

domare i hovrätten eller, om de inte är av sådant slag att de bör förbehållas
lagfarna domare, av en annan tjänsteman i hovrätten som har tillräcklig kun-
skap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta meddelas av reger-
ingen.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare

när de utför åtgärder enligt femte stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

2. Om huvudförhandlingen har påbörjats före ikraftträdandet gäller 1 kap.

3 b och 8 §§ i sina äldre lydelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1993:515.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.