SFS 1997:726 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1997:726 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS 1997_726 Lag om ändring i rättegångsbalken

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1379

SFS 1997:726
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 kap. 7 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

20 kap.

7 §2 �&klagare får besluta att underlåta åtal för brott (åtalsunderlåtelse) under
förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts:

1. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter,

2. om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns

särskilda skäl för åtalsunderlåtelse,

3. om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta

brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller

4. om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.

�&tal får underlåtas i andra fall än som nämns i första stycket, om det av

särskilda skäl är uppenbart att det inte krävs någon påföljd för att avhålla den
misstänkte från vidare brottslighet och att det med hänsyn till omständighe-
terna inte heller krävs av andra skäl att åtal väcks.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6.

2

Senaste lydelse 1993:393.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.