SFS 2009:401 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2009:401 Lag om ändring i rättegångsbalken
090401.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1, 4 och 5 §§, 27 kap. 33 §,

36 kap. 5 och 6 §§ samt 38 kap. 8 § rättegångsbalken ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

En förhandling vid domstol ska vara offentlig.

Kan det antas att det vid en förhandling kommer att läggas fram uppgift,

för vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), får rätten, om det bedöms vara av synnerlig vikt
att uppgiften inte röjs, besluta att förhandlingen i den del som rör uppgiften
ska hållas inom stängda dörrar. �ven i annat fall får en förhandling hållas
inom stängda dörrar, om sekretessen gäller enligt 35 kap. 12, 13 eller 17 §
eller 36 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen eller, när det gäller
domstolsförhandling under förundersökning i brottmål eller därmed likställt
mål eller ärende, enligt 18 kap. 1, 2, 3 eller 17 § eller 35 kap. 1 eller 2 §
samma lag. En förhandling ska alltid hållas inom stängda dörrar, om sekre-
tessen gäller enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 34 kap. 4 §
samma lag och det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjs
vid förhandlingen.

Förhör med den som är under femton år eller lider av en psykisk störning

får hållas inom stängda dörrar.

�r det annars för särskilt fall föreskrivet att förhandling får hållas inom

stängda dörrar, ska det gälla.

4 §

3

Har en förhandling hållits inom stängda dörrar och har det då lagts fram

uppgift, för vilken det hos domstolen gäller sekretess som avses i offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400), får rätten besluta att uppgiften inte får
uppenbaras.

5 §

4

�verläggning till dom eller beslut ska hållas inom stängda dörrar, om

rätten inte finner att det kan ske offentligt. Hålls överläggning inom stängda
dörrar, får, förutom rättens ledamöter, närvara endast sådan rättens tjänste-

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2006:47.

3 Senaste lydelse 1980:101.

4 Senaste lydelse 1980:101.

SFS 2009:401

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:401

man som har att ta befattning med målet. När det finns särskilda skäl får rät-
ten tillåta även annan att närvara vid sådan överläggning.

Avkunnande av dom eller beslut ska ske offentligt. I den utsträckning do-

men eller beslutet innehåller uppgift som omfattas av beslut om sekretess en-
ligt 43 kap. 8 § andra och tredje styckena offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), ska dock avkunnandet ske inom stängda dörrar.

27 kap.

33 §

5

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller

3 § eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till
dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får
underrättelsen underlåtas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller

3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall, eller

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�5 eller un-

derlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

36 kap.

5 §

6

Den som till följd av 15 kap. 1 eller 2 §, 16 kap. 1 § eller 18 kap. 5, 6

eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller någon bestäm-
melse, till vilken det hänvisas i något av dessa lagrum, inte får lämna en upp-
gift får inte höras som vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars
verksamhet uppgiften har inhämtats, har gett sitt tillstånd.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutöv-
ning har anförtrotts dem eller som de i samband därmed har erfarit, endast
om det är medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller,
samtycker till det. Den som till följd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekre-
tesslagen inte får lämna uppgifter som avses där får höras som vittne om
dem endast om det är medgivet i lag eller den till vars förmån sekretessen
gäller samtycker till det.

5 Senaste lydelse 2009:63.

6 Senaste lydelse 2006:859.

background image

3

SFS 2009:401

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyldig-

het att vittna för

1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 10 kap. 21 och

23 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och

2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag
eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund

har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller
hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden
som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragra-
fer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

6 §

7

Ett vittne får vägra att yttra sig om en omständighet, vars yppande

skulle röja att vittnet eller någon vittnet närstående, som avses i 3 §, har för-
övat brottslig eller vanärande handling.

Ett vittne får även vägra att yttra sig om yrkeshemlighet. Han eller hon får

också vägra att lämna uppgift om en enskilds personliga förhållanden som
omfattas av sekretess enligt 35 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Vad som sägs i andra stycket gäller inte, om det finns synnerlig anled-

ning att vittnet hörs om yrkeshemligheten eller uppgiften.

38 kap.

8 §

8

Om en allmän handling kan antas ha betydelse som bevis, får rätten

besluta att handlingen ska tillhandahållas.

Första stycket gäller inte
1. handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av

15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum,
om inte den myndighet som har att pröva fråga om utlämnande av hand-
lingar har gett sitt tillstånd,

2. handling vars innehåll är sådant, att någon, som haft befattning med

handlingen, enligt 36 kap. 5 § andra, tredje, fjärde eller sjätte stycket inte får
höras därom, eller

3. handling genom vars företeende yrkeshemlighet skulle uppenbaras,

med mindre synnerlig anledning förekommer.

7 Senaste lydelse 2006:513.

8 Senaste lydelse 1980:101.

background image

4

SFS 2009:401

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.