SFS 2019:243 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2019:243 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2019-243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 och 5 a §§ rättegångsbalken
ska ha följande lydelse.

3 kap.
5 §
2 Rätten ska, om inte något annat följer av andra eller fjärde stycket
eller 5 a § andra stycket 1�3, bestå av minst fem ledamöter vid prövning av
själva saken i

1. mål där prövningstillstånd har beviljats av Högsta domstolen,
2. mål där Högsta domstolen är första domstolsinstans,
3. mål där talan har väckts i hovrätt och överklagande har skett till Högsta

domstolen,

4. mål som har överklagats av Justitiekanslern eller av en justitieombuds-

man, och

5. ärenden om resning, återställande av försutten tid eller klagan över

domvilla, om prövningen inte är enkel.

Om en framställning i ett mål där Högsta domstolen är första domstols-

instans inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att
talan är ogrundad, får rätten bestå av tre eller fyra ledamöter när dom i målet
meddelas utan att stämning har utfärdats.

När Högsta domstolen avger ett sådant yttrande som avses i 2 § lagen

(1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska rätten bestå av minst tre
ledamöter.

Det som sägs i tredje stycket gäller också vid prövning av själva saken i

ärenden enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, om inte något annat
följer av 5 a § andra stycket 4, och i ärenden enligt 34 § lagen (1972:260)
om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

5 a §3 I andra fall än sådana som avses i 5 § beslutar Högsta domstolen för
varje mål eller ärende hur många ledamöter som ska ingå i rätten.

Det som sägs i första stycket gäller även vid prövning av
1. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt,
2. frågor om återförvisning av mål till hovrätt,
3. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §,

och

4. frågor om tvångsmedel enligt 16 § femte stycket lagen (1957:668) om

utlämning för brott.

1 Prop. 2018/19:60, bet. 2018/19:JuU17, rskr. 2018/19:196.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:344.

3 Senaste lydelse 2009:344.

SFS

2019:243

Publicerad
den

14 maj 2019

background image

2

SFS

2019:243

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.