SFS 2019:605 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2019:605 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2019-605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 7 § rättegångsbalken ska ha
följande lydelse.

8 kap.
7 §
3 En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som
annars förfar oredligt, ska uteslutas ur advokatsamfundet. När det gäller en
sådan advokat som avses i 2 a § ska registreringen upphävas. �r omständig-
heterna mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning.

En advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får meddelas

en varning eller erinran. �r omständigheterna synnerligen försvårande, får
advokaten uteslutas ur samfundet eller, i fråga om en sådan advokat som
avses i 2 a §, registreringen upphävas.

En advokat som tilldelas en varning får, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor. Till den del en varning avser en överträdelse av en
bestämmelse i 2�6 kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism gäller i stället för straffavgift det som föreskrivs
om sanktionsavgift i 7 a kap. 5�11 §§ den lagen.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela

en advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig
eller olämplig.

En advokat är skyldig att genast träda ur samfundet om det inträffar en

sådan omständighet som gör att han eller hon enligt 2 § femte eller sjätte
stycket inte får antas till ledamot av samfundet, om inte styrelsen i fall som
avses i 2 § sjätte stycket andra meningen medger undantag. Om advokaten
inte träder ur samfundet, trots att han eller hon är skyldig att utträda, ska
styrelsen förordna om hans eller hennes uteslutning. Detsamma gäller, om
en advokat inte längre uppfyller hemvistkravet enligt 2 § första stycket 1 och
styrelsen inte medger att han eller hon får stå kvar som ledamot av
samfundet. Om en sådan advokat som är registrerad enligt 2 a § fråntas
rätten att uppträda som advokat i den stat där han eller hon är auktoriserad,
ska styrelsen upphäva registreringen.

1 Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2008:420.

SFS

2019:605

Publicerad
den

15 oktober 2019

background image

2

SFS

2019:605

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet

genast ska verkställas. Detsamma gäller ett beslut att upphäva en registrer-
ing.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket andra meningen får inte

åtalas av någon annan än Justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är
påkallat från allmän synpunkt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser av lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som har inträffat
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.