SFS 2020:174 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2020:174 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2020-174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 20 d § rättegångsbalken ska
ha följande lydelse.

27 kap.
20 d §
2 Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning
som

1. görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att

återge ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid samman-

träden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra

år,

2. spioneri enligt 19 kap. 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter, om

det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har
understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast
böter,

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) grov människoexploatering enligt 4 kap. 1 b § tredje stycket brotts-

balken,

c) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken,
d) grovt sexuellt övergrepp enligt 6 kap. 2 § andra stycket brottsbalken,
e) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brotts-

balken,

f) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket

brottsbalken,

g) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje

stycket brottsbalken,

h) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
i) grov utpressning enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
j) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § sjätte stycket brotts-

balken,

1 Prop. 2019/20:69, bet. 2019/20:JuU22, rskr. 2019/20:197.

2 Senaste lydelse 2018:602.

SFS

2020:174

Publicerad
den

3 april 2020

background image

2

SFS

2020:174

k) grovt övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § tredje stycket brotts-

balken,

l) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
m) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225)

om straff för smuggling,

5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1�3, om en

sådan gärning är belagd med straff,

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan

gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.