SFS 2006:47 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:47 Lag om ändring i rättegångsbalken
060047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2 Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

Kan det antas att det vid förhandling kommer att förebringas uppgift, för

vilken hos domstolen gäller sekretess som avses i sekretesslagen (1980:100),
får rätten, om det bedöms vara av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs, för-
ordna att förhandlingen i vad den angår uppgiften skall hållas inom stängda
dörrar. �ven i annat fall får förhandling hållas inom stängda dörrar, om
sekretessen gäller enligt 7 kap. 22 eller 23 §, 8 kap. 17 § eller 9 kap. 15 eller
16 § sekretesslagen eller, i vad avser domstolsförhandling under förunder-
sökning i brottmål eller därmed likställt mål eller ärende, enligt 5 kap. 1 eller
7 § eller 9 kap. 17 § samma lag. Förhandling skall alltid hållas inom stängda
dörrar, om sekretessen gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket samma lag och
det skulle strida mot avtal som avses där att uppgiften röjs vid förhand-
lingen.

Förhör med den som är under femton år eller lider av en psykisk störning

får hållas inom stängda dörrar.

�r eljest för särskilt fall föreskrivet, att förhandling må hållas inom

stängda dörrar, vare det gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.

2 Senaste lydelse 2000:564.

SFS 2006:47

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.