SFS 2005:72 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:72 Lag om ändring i rättegångsbalken
050072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 24 februari 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 kap. 11 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

31 kap.

11 §

2 Om rättegångskostnad i mål där endast målsägande för talan gäller

18 kap. i tillämpliga delar.

I fråga om den tilltalades skyldighet att ersätta staten kostnad för offentlig

försvarare tillämpas dock 1 § andra och tredje styckena detta kapitel.

I mål där endast målsägande för talan skall han eller hon vid frikännande

dom ersätta staten vad som enligt rättens beslut betalas av allmänna medel i
ersättning till försvarare, om det finns särskilda skäl för det.

I fråga om skyldighet för målsägande att i mål, där han eller hon biträder

allmänt åtal eller annars för talan jämte åklagaren eller denne för talan för
målsäganden, ersätta rättegångskostnad och om hans eller hennes rätt till er-
sättning för sådan kostnad gäller, utöver bestämmelserna i 3 och 4 §§, vad
som sägs i 18 kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. Den nya bestämmelsen skall inte tillämpas, om enskilt åtal har väckts

eller målsägande har övertagit ett allmänt åtal före ikraftträdandet. Bestäm-
melsen skall inte heller tillämpas, om målsäganden i mål rörande brott som
hör under allmänt åtal före ikraftträdandet ensam har drivit ansvarstalan vi-
dare i högre rätt.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159.

2 Senaste lydelse 1996:1624.

SFS 2005:72

Utkom från trycket
den 15 mars 2005

2* SFS 2005:72�103

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.