SFS 2006:83 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:83 Lag om ändring i rättegångsbalken
060083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 9 § och 48 kap. 20 § samt

rubriken till 7 kap. rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

7 kap. Om åklagare och om jäv mot anställda inom
polisväsendet m.fl.

2

9 §

3 Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda inom

polisväsendet eller vid Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen som
har att vidta åtgärd eller meddela beslut enligt denna balk. En fråga om jäv
prövas av respektive myndighet.

48 kap.

20 §

4 Föreläggande av ordningsbot får utfärdas även av åklagare, tull-

tjänsteman eller kustbevakningstjänsteman. De bestämmelser i detta kapitel
som gäller polisman skall gälla även annan som får utfärda föreläggande av
ordningsbot.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:33, bet. 2005/06:JuU9, rskr. 2005/06:146.

2 Senaste lydelse 2001:280.

3 Senaste lydelse 2001:280.

4 Senaste lydelse 1974:573.

SFS 2006:83

Utkom från trycket
den 7 mars 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.