SFS 2001:177 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2001:177 Lag om ändring i rättegångsbalken
010177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 9 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

5 kap.

9 §

2

Det ankommer på rättens ordförande att upprätthålla ordningen vid

rättens sammanträden och att meddela de föreskrifter som behövs. Han får
utvisa den som stör förhandlingen eller på annat sätt uppträder otillbörligt.
Han får också begränsa antalet åhörare i rättssalen för att undvika trängsel.
Rätten får förbjuda att annan tar upp förhör på fonetisk väg, om det kan an-
tas att upptagningen så besvärar den som hörs att det blir till men för utred-
ningen. Fotografi får inte tas i rättssalen.

Om någon som har utvisats tränger sig in i rättssalen eller om någon i öv-

rigt inte lyder en tillsägelse som har meddelats för att upprätthålla ordningen
får rätten förordna att han omedelbart skall tas i häkte och kvarhållas där så
länge sammanträdet varar, dock inte längre än tre dagar.

Om säkerhetskontroll i domstol finns särskilda föreskrifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185.

2

Senaste lydelse 1981:1065.

SFS 2001:177

Utkom från trycket
den 9 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.