SFS 2003:163 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2003:163 Lag om ändring i rättegångsbalken
030163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 3 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 27 kap. 6 och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas två nya paragrafer, 27 kap. 4 a och

11 a §§, av följande lydelse.

27 kap.

4 a § Om en målsägande eller någon som trätt i dennes ställe har framställt
anspråk på det beslagtagna föremålet och det är uppenbart att han eller hon
har bättre rätt till detta än den hos vilken beslaget har gjorts, får undersök-
ningsledaren eller åklagaren innan åtal väckts besluta att föremålet skall
lämnas ut till honom eller henne.

En underrättelse om beslutet skall genast sändas till den hos vilken besla-

get har gjorts.

6 § Har ett beslag verkställts utan rättens förordnande, får den som drab-
bats av beslaget begära rättens prövning av beslaget. När en sådan begäran
har kommit in, skall rätten så snart som möjligt och, om det inte finns något
synnerligt hinder mot det, senast inom fyra dagar därefter hålla en sådan för-
handling som avses i 5 §. Om huvudförhandling sätts ut att hållas inom en
vecka sedan begäran framställdes och rätten inte anser att det behöver hållas
en särskild förhandling, får begäran dock prövas vid huvudförhandlingen.

Har beslut fattats enligt 4 a § om att ett beslagtaget föremål skall lämnas

ut, får den som drabbats av beslaget begära rättens prövning av beslutet. För
denna prövning gäller vad som sägs i första stycket. Den som har framställt
anspråk på föremålet skall underrättas om förhandlingen.

8 §

2 Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit

in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte
längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Har beslut fattats enligt 4 a § om att ett beslagtaget föremål skall lämnas

ut, får beslaget hävas först tre veckor efter det att en underrättelse om beslu-
tet enligt 4 a § andra stycket har sänts till den hos vilken beslaget har gjorts.
Om denne medger det, får dock beslaget hävas omedelbart. Detsamma gäl-

1 Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122.

2 Senaste lydelse 2001:355.

SFS 2003:163

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

2

SFS 2003:163

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

ler, om rätten fastställer ett beslut enligt 4 a § om att föremålet skall lämnas
ut.

Beslag av föremål som någon har framställt anspråk på utan att det har

fattats beslut enligt 4 a § om att föremålet skall lämnas ut får hävas först tre
veckor efter det att en underrättelse om att beslaget kan komma att hävas har
sänts till den som framställt anspråket. Om denne medger det, skall dock be-
slaget hävas omedelbart. Av underrättelsen skall det framgå hos vem besla-
get har gjorts. Den som beslaget har gjorts hos behöver inte underrättas i
detta fall.

Ett beslag hävs av rätten eller, om beslaget inte har meddelats eller fast-

ställts av rätten, av undersökningsledaren eller åklagaren. Har den som drab-
bats av beslaget begärt rättens prövning av ett beslut enligt 4 a § om att ett
beslagtaget föremål skall lämnas ut, hävs beslaget av rätten.

När målet avgörs, skall rätten pröva om ett beslag fortfarande skall bestå.

Om målet avgörs genom dom, skall tredje stycket inte tillämpas. Rätten får i
samband med dom besluta om beslag.

11 a § Den hos vilken ett beslag görs skall underrättas om att det kan
komma att fattas ett beslut enligt 4 a §. Någon underrättelse behövs inte, om
det är uppenbart att ett sådant beslut inte kommer att fattas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.