SFS 2005:195 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:195 Lag om ändring i rättegångsbalken
050195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2 En avdelning av Högsta domstolen är domför med fem ledamöter.

Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten.

Om prövningen är enkel, är avdelningen domför med tre ledamöter vid

prövning av

1. frågor om häktning och reseförbud som avses i 55 kap. 8 § andra

stycket tredje meningen,

2. ansökningar om resning eller återställande av försutten tid,
3. klagan över domvilla,
4. frågor om återförvisning av mål till hovrätt,
5. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt, eller
6. frågor om avvisning av en ansökan eller klagan som har getts in ome-

delbart till Högsta domstolen men som domstolen inte skall pröva som första
instans.

Om en framställning i ett mål som skall tas upp omedelbart av Högsta

domstolen inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att
talan är ogrundad, är avdelningen domför med tre ledamöter när dom i målet
meddelas utan att stämning har utfärdats.

En avdelning är domför med en ledamot vid avslag på eller avvisning av

en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan
över domvilla, om

1. Högsta domstolen tidigare beträffande samma avgörande har avslagit

en ansökan eller klagan från samma sökande eller klagande, och

2. sökanden eller klaganden inte anför något nytt som är av betydelse för

prövningen av ansökningen eller klagan.

Frågor om prövningstillstånd i Högsta domstolen får avgöras av en leda-

mot. Fler än tre ledamöter får inte delta. Frågor om prövningstillstånd som
har förklarats vilande enligt 54 kap. 11 § andra stycket avgörs dock av de le-
damöter som prövar målet.

En avdelning är domför med en ledamot vid prövning av

1 Prop. 2004/05:63, bet. 2004/05:JuU26, rskr. 2004/05:185.

2 Senaste lydelse 1999:84.

SFS 2005:195

Utkom från trycket
den 26 april 2005

background image

2

SFS 2005:195

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

1. frågor om avskrivning av mål efter återkallelse eller efter det att ett

överklagande har förfallit,

2. frågor om avvisning av ett överklagande hos Högsta domstolen,
3. frågor om förening av mål enligt 14 kap. 7 a §,
4. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §,
5. frågor som avses i 55 kap. 8 § andra stycket första och andra mening-

arna, eller

6. en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en kla-

gan över domvilla när ansökningen eller klagan inte innefattar laga skäl för
den begärda åtgärden eller det annars är uppenbart att den är ogrundad.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.