SFS 2001:235 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2001:235 Lag om ändring i rättegångsbalken
010235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 36 kap. 1 §, 45 kap. 14 och 15 §§ samt 46 kap. 15 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i balken skall införas en ny paragraf, 46 kap. 15 a §, av föl-

jande lydelse.

36 kap.

1 §

2

Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne. I brottmål

får dock målsäganden inte vittna, även om han ej för talan.

I brottmål får vittnesförhör inte heller äga rum med någon som har åtalats

för medverkan till den gärning förhöret gäller eller för någon annan gärning
som har omedelbart samband med den gärningen.

Vad som sägs i andra stycket om den som har åtalats skall också gälla den

som för gärning som där avses

1. är skäligen misstänkt och har underrättats om misstanken enligt 23 kap.

18 §,

2. har meddelats strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot,

eller

3. till följd av beslut enligt bestämmelser om åtalsunderlåtelse eller sär-

skild åtalsprövning ej har åtalats.

Skall någon som avses i andra eller tredje stycket höras i en rättegång som

inte avser åtal mot honom själv, gäller i fråga om kallelse till förhandling
och påföljd för utevaro från förhandlingen samt i fråga om förhöret vad som
sägs om tilltalade i 31 kap. 4 §, 37 kap. 1 §, 45 kap. 15 § samt, med undantag
för vad som sägs om häktning, 46 kap. 15 §. I fråga om rätt till ersättning för
inställelse vid förhandling gäller 36 kap. 24 och 25 §§.

45 kap.

14 §

3

Rätten skall bestämma tid för huvudförhandling så snart som möj-

ligt. För behandling av en rättegångsfråga eller en del av saken, som får av-

1

Prop. 2000/01:108, bet. 2000/01:JuU28, rskr. 2000/01:225.

2

Senaste lydelse 1987:747.

3

Senaste lydelse 1981:1294.

SFS 2001:235

Utkom från trycket
den 6 juni 2001

background image

2

SFS 2001:235

göras särskilt, får huvudförhandling sättas ut, trots att målet i övrigt inte är
berett till huvudförhandling.

�r den tilltalade anhållen eller häktad, skall huvudförhandling hållas inom

en vecka från den dag, då åtalet väcktes, om inte längre uppskov är nödvän-
digt på grund av åtgärd som avses i 11 eller 12 §, målets omfattning eller an-
nan omständighet. Har den tilltalade häktats efter åtalet, skall tiden räknas
från dagen för hans eller hennes häktande.

�r den tilltalade ålagd reseförbud, skall huvudförhandling hållas inom en

månad från den dag då åtalet väcktes, om inte längre uppskov är nödvändigt
på grund av åtgärd som avses i 11 eller 12 §, målets omfattning eller annan
omständighet. Har reseförbudet meddelats efter åtalet, skall tiden räknas
från dagen för delgivning av beslutet.

15 §

4

Till huvudförhandlingen skall åklagaren kallas. Biträder målsägan-

den åtalet eller för han eller hon annars talan jämte åklagaren eller skall han
eller hon höras i anledning av åklagarens talan, skall även målsäganden kal-
las. Skall målsäganden infinna sig personligen, skall rätten förelägga honom
eller henne vite.

Den tilltalade skall kallas till huvudförhandlingen i stämningen eller ge-

nom särskild kallelse. Skall han eller hon infinna sig personligen eller krävs
det att han eller hon på annat sätt är närvarande, skall rätten förelägga ho-
nom eller henne vite. Om det finns anledning att anta att den tilltalade inte
skulle följa ett sådant föreläggande, får rätten besluta att han eller hon skall
hämtas till huvudförhandlingen. Kan målet enligt 46 kap. 15 a § komma att
avgöras trots att den tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har
uteblivit, skall han eller hon i kallelsen erinras om detta. Rätten beslutar om
inställandet av den som är anhållen eller häktad.

Bestämmelser om kallande av vittne och sakkunnig finns i 36 och 40 kap.

46 kap.

15 §

5

Uteblir den tilltalade från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling

eller inställer han eller hon sig genom ombud då han eller hon har förelagts
att infinna sig personligen, skall rätten i första hand pröva om målet kan av-
göras enligt 15 a §. �r det inte möjligt att avgöra målet skall rätten besluta
att den tilltalade skall

1. kallas på nytt vid vite,
2. hämtas till rätten antingen omedelbart eller till en senare dag eller
3. häktas, om det finns förutsättningar för det.

15 a §

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den

tilltalade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i

högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i
förening,

4

Senaste lydelse 1982:283.

5

Senaste lydelse 1991:1549.

background image

3

SFS 2001:235

2. den tilltalade, sedan han eller hon har delgetts stämning, har avvikit el-

ler håller sig undan på ett sådant sätt att han eller hon inte kan hämtas till hu-
vudförhandlingen eller

3. den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och hans eller hen-

nes närvaro därför inte är nödvändig.

Med de påföljder som anges i första stycket 1 skall likställas förordnande

enligt 34 kap. 1 § första stycket 1 brottsbalken. Det gäller dock inte, om i
samband med förordnandet villkorligt medgiven frihet från fängelsestraff
skall förklaras förverkad i fråga om en strafftid som överstiger tre månader.

I de fall som avses i första stycket 2 får målet avgöras även om den tillta-

lade inte har delgetts kallelse till förhandlingen.

Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.