SFS 1998:601 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1998:601 Lag om ändring i rättegångsbalken
980601.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 kap. 5 a, 14, 21 och 24 §§ samt

49 kap. 5 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

24 kap.

5 a §

2 Om rätten beslutar att häkta någon, förordnar att någon skall

kvarbli i häkte eller medger förlängning av tiden för att väcka åtal, skall den
samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med
omvärlden skall få inskränkas. Tillstånd till sådana restriktioner får
meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis
eller på annat sätt försvårar sakens utredning.

Om det på grund av senare inträffade omständigheter är nödvändigt, får

åklagaren meddela beslut som innebär inskränkningar i den häktades
kontakter med omvärlden även om rätten inte har meddelat tillstånd till
restriktioner. Har åklagaren meddelat ett sådant beslut skall han samma dag
eller senast dagen därefter begära rättens prövning enligt första stycket. När
en sådan framställan kommit in till rätten, skall rätten så snart det kan ske
och senast inom en vecka hålla förhandling i frågan. För handläggningen
vid rätten gäller vad som är föreskrivet om häktningsförhandling.

Ett tillstånd till restriktioner förfaller om rätten inte medger fortsatt

tillstånd i samband med att den förordnar att någon skall kvarbli i häkte eller
medger förlängning av tiden för att väcka åtal.

14 §

3 Vid häktningsförhandlingen skall den som yrkar häktning och, om

det inte finns synnerligt hinder, den anhållne vara närvarande.

Den som yrkar häktning skall ange de omständigheter som yrkandet grun-

das på. Detsamma gäller i fråga om en begäran om tillstånd till restriktioner
enligt 5 a §. Den anhållne och hans försvarare skall få tillfälle att yttra sig.
Utöver vad handlingarna från förundersökningen innehåller samt vad

1

Prop. 1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227.

2

Senaste lydelse 1993:1408.

3

Senaste lydelse 1987:1211.

Svensk författningssamling

SFS 1998:601
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:601

parterna i övrigt anför får utredning angående brottet inte läggas fram, om
det inte finns särskilda skäl till det.

21 §

4 Döms den misstänkte för brottet och är han häktad, skall rätten,

enligt de grunder som anges i detta kapitel, pröva om han skall stanna kvar i
häkte till dess domen vinner laga kraft. Om den misstänkte inte är häktad,
får rätten förordna att han skall häktas. I fråga om tillstånd till restriktioner
gäller bestämmelserna i 5 a §.

Vid tillämpningen av första stycket skall bestämmelserna i detta kapitel

om häktning, i de fall där det finns risk för att den misstänkte undandrar sig
straff, gälla även i de fall där det finns risk för att den misstänkte undandrar
sig utvisning. Om rätten har beslutat om utvisning får den förordna om
häktning trots att det för brottet inte är föreskrivet fängelse ett år eller
däröver. Förordnandet om häktning skall dock inte gälla under den tid då
den dömde avtjänar en frihetsberövande påföljd som han har dömts till i
målet.

24 §

5 I fråga om behandlingen av den som är anhållen eller häktad samt

om ersättning av allmänna medel åt den som varit oskyldigt anhållen eller
häktad finns särskilda bestämmelser. Detsamma gäller i fråga om rättens
prövning av undersökningsledarens eller åklagarens beslut om inskränk-
ningar i den häktades kontakter med omvärlden.

49 kap.

5 §

6 En tingsrätts beslut får överklagas särskilt, om tingsrätten i beslutet

1. avvisat ett ombud, ett biträde eller en försvarare eller ogillat ett

yrkande om detta,

2. ogillat ett yrkande av tredje man att få delta i rättegången som

intervenient eller målsägande eller prövat fråga enligt 13 kap. 7 § om
övertagande av ett käromål,

3. förelagt en part eller någon annan att lägga fram skriftligt bevis

eller att tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller vid prövning
enligt 3 kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 tryckfrihetsförordningen eller 2
kap. 3 § andra stycket 4 eller 5 yttrandefrihetsgrundlagen funnit det vara
av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid vittnesförhör
eller förhör med en part under sanningsförsäkran,

4. prövat en fråga om utdömande av förelagt vite eller häkte eller om

ansvar för förseelse i rättegången eller om skyldighet för någon att
ersätta rättegångskostnad,

5. prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde,
försvarare, vittne, sakkunnig eller någon annan,

4

Senaste lydelse 1994:452.

5

Senaste lydelse 1987:1211.

6

Senaste lydelse 1996:1624.

background image

SFS 1998:601

6. prövat en fråga i tvistemål om kvarstad eller annan åtgärd enligt 15 kap.

eller i brottmål om häktning, tillstånd till restriktioner enligt 24 kap. 5 a §,
en åtgärd som avses i 25�28 kap. eller omhändertagande enligt 28 kap.
brottsbalken,

7. avslagit en begäran om biträde eller försvarare eller till sådant

uppdrag utsett någon annan än parten föreslagit,

8. prövat en fråga som gäller rättshjälp enligt rättshjälpslagen

(1996:1619) i annat fall än som avses i 5 eller 7,

9. avslagit en begäran om att ersättning till vittne som åberopats av

en enskild part skall utgå av allmänna medel enligt 36 kap. 24 § andra
stycket eller

10. prövat en fråga enligt 33 kap. brottsbalken om avräkning av tiden för

vissa frihetsberövanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:601

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.