SFS 2000:299 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2000:299 Lag om ändring i rättegångsbalken
000299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 18 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 48 kap. 3, 6�9, 11, 12 och 17 §§

rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

48 kap.

3 §

2

Har ett föreläggande enligt detta kapitel utfärdats till godkännande

inom viss tid, får frågan om ansvar för brottet tas upp på nytt innan denna tid
har gått ut endast om den misstänkte har förklarat att han inte godkänner fö-
reläggandet.

Har ett föreläggande godkänts, gäller det som en dom som har vunnit laga

kraft.

6 §

3

Ett strafföreläggande skall innehålla uppgift om

1. den åklagare som har utfärdat föreläggandet,
2. den misstänkte,
3. brottet med angivande av tid och plats för dess begående samt övriga

omständigheter som behövs för att känneteckna det,

4. den eller de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller brottet,
5. det straff och den särskilda rättsverkan, som föreläggs den misstänkte,

och

6. det enskilda anspråk som föreläggs den misstänkte med uppgift om

målsäganden och de omständigheter som anspråket grundar sig på.

7 §

4

Utfärdas ett strafföreläggande till godkännande inom viss tid, skall

den misstänkte ges

1. upplysning om sättet för godkännande och om den tid som fastställts

för detta, och

2. upplysning att, om godkännande inte sker, åtal kan äga rum efter ut-

gången av den fastställda tiden.

8 §

5

Ett skriftligt besked med strafföreläggandets innehåll och sådana upp-

lysningar som anges i 7 § skall lämnas eller sändas till den misstänkte.

1

Prop. 1999/2000:67, bet. 1999/2000:JuU18, rskr. 1999/2000:201.

2

Senaste lydelse 1968:193.

3

Senaste lydelse 1994:1412 (jfr 1995:1162).

4

Senaste lydelse 1968:193.

5

Senaste lydelse 1974:573.

SFS 2000:299

Utkom från trycket
den 30 maj 2000

background image

2

SFS 2000:299

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

9 §

6

Strafföreläggande godkänns genom att den misstänkte undertecknar

och tillställer behörig mottagare en förklaring, att han erkänner gärningen
och godtar det straff och den särskilda rättsverkan samt det enskilda anspråk
som upptagits i föreläggandet. Närmare bestämmelser om vem som skall
motta sådan förklaring meddelas av regeringen.

11 §

7

Ett strafföreläggande kan också godkännas genom att hela beloppet

betalas till den myndighet som regeringen bestämmer, utan att ett skriftligt
godkännande skett, om föreläggandet avser endast böter, eller böter och sär-
skild rättsverkan som innebär betalningsskyldighet.

Betalning enligt första stycket skall inte anses som ett godkännande, om

det framgår att den misstänkte inte har avsett att godkänna föreläggandet.

12 §

8

Ett godkännande är utan verkan om det sker sedan åklagaren har

1. utfärdat stämning, stämningsansökan eller ett nytt strafföreläggande,
2. beslutat att inte väcka åtal för brottet, eller
3. beslutat att lägga ned eller inte inleda en förundersökning.

17 §

9

Bestämmelserna i 6 § 2, 3 och 5 samt i 7, 9, 11 och 12 a §§ gäller

även i fråga om föreläggande av ordningsbot. Vad som sägs om åklagare i
12 a § skall därvid i stället avse polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. I fråga om strafförelägganden och

ordningsbot som utfärdats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1994:1412 (jfr 1995:1162). �ndringen innebär att andra stycket upp-

hävs.

7

Senaste lydelse 1994:420.

8

Senaste lydelse 1968:193.

9

Senaste lydelse 1982:1123.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.