SFS 2001:355 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2001:355 Lag om ändring i rättegångsbalken
010355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 27 kap. 8 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

27 kap.

8 §

2

Om det inte inom den tid som avses i 7 § har väckts åtal eller kommit

in någon begäran till rätten om förlängning av tiden eller om det annars inte
längre finns skäl för beslag, skall beslaget omedelbart hävas.

Beslag av föremål som någon har framställt anspråk på får dock hävas

först tre veckor efter det att en underrättelse om att beslaget kan komma att
hävas har sänts till den som framställt anspråket. Om denne medger det,
skall dock beslaget hävas omedelbart. Av underrättelsen skall det framgå
hos vem beslaget har gjorts. Den som beslaget har gjorts hos behöver inte
underrättas.

Ett beslag hävs av rätten eller, om beslaget inte har meddelats eller fast-

ställts av rätten, av undersökningsledaren eller åklagaren.

När målet avgörs, skall rätten pröva om ett beslag fortfarande skall bestå.

Om målet avgörs genom dom, skall andra stycket inte tillämpas. Rätten får i
samband med dom besluta om beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:109, bet. 2000/01:KU17, rskr. 2000/01:235.

2

Senaste lydelse 1998:1573.

SFS 2001:355

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.