SFS 2002:334 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2002:334 Lag om ändring i rättegångsbalken
020334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 2 och 7 §§ rättegångsbalken

skall ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

2

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen,

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

3. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,

4. har gjort sig känd för redbarhet, och
5. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från an-

tagningskraven såvitt gäller första stycket 1. Detsamma gäller antagnings-
kraven enligt första stycket 2 och 3 beträffande den som är auktoriserad som
advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i Schweiz och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han eller
hon har tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses
uppfylla kraven enligt första stycket 2 och 3. Detsamma gäller den som re-
gistrerats enligt 2 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och
regelbunden advokatverksamhet i Sverige, under förutsättning antingen att
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har
förvärvat tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i
samfundet.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-
rist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
2�5.

1

Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247.

2

Senaste lydelse 2001:364.

SFS 2002:334

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:334

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till leda-
mot som enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekono-
miskt biträde i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt bi-
träde.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-

gare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den som annars
är anställd i en stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än
advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

7 §

3

En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-

nars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. När det gäller en
sådan advokat som avses i 2 a § skall registreringen upphävas. �r omstän-
digheterna mildrande, får advokaten i stället tilldelas en varning

.

En advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat får meddelas

en varning eller erinran

.

�r omständigheterna synnerligen försvårande, får

advokaten uteslutas ur samfundet eller, i fråga om en sådan advokat som av-
ses i 2 a §, registreringen upphävas.

En advokat som tilldelas en varning får

,

om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en

advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller
olämplig.

En advokat är skyldig att genast träda ur samfundet om det inträffar en

så-

dan omständighet

som gör att han eller

hon enligt 2 § femte eller sjätte

stycket inte får antas till ledamot av samfundet. Om advokaten inte gör det,
skall styrelsen förordna om hans eller hennes

uteslutning. Detsamma gäller,

om en advokat inte längre uppfyller hemvistkravet enligt 2 § första stycket 1
och styrelsen inte medger att han eller hon

får stå kvar som ledamot av sam-

fundet. Om en sådan advokat som är registrerad enligt

2 a § fråntas rätten att

uppträda som advokat i den stat där han eller hon

är auktoriserad, skall sty-

relsen upphäva registreringen.

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet

genast skall verkställas. Detsamma gäller ett beslut att upphäva en registre-
ring.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket andra meningen får inte

åtalas av någon annan än Justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är
påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2000:172.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.