SFS 2001:366 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2001:366 Lag om ändring i rättegångsbalken
010366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 8 kap. 2 § rättegångsbalken

2

or-

den ⬝yrkesmässig rådgivning i vissa fall, m.m.⬝ skall bytas ut mot ⬝juridiskt
eller ekonomiskt biträde i vissa fall⬝ och orden ⬝utöva rådgivningsverksam-
het⬝ mot ⬝lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:105, bet. 2000/01:LU21, rskr. 2000/01:246.

2

Senaste lydelse 2000:172.

SFS 2001:366

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.