SFS 2004:402 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2004:402 Lag om ändring i rättegångsbalken
040402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 4 och 7 §§, 49 kap. 13 §

samt 54 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Allmänna åklagare utför åklagaruppgifter i tingsrätt och hovrätt. En-

dast riksåklagaren är emellertid allmän åklagare i hovrätt i mål som avses i
2 kap. 2 § första stycket.

Riksåklagaren är allmän åklagare i Högsta domstolen.
Riksåklagaren får förordna en annan allmän åklagare att utföra talan i

Högsta domstolen.

7 §

3

Inom åklagarväsendet får det finnas biträdande åklagare. Dessa åkla-

gare får i den omfattning som regeringen bestämmer utföra uppgifter som
skall utföras av allmän åklagare. Väckande eller fullföljande av åtal i Högsta
domstolen får dock inte beslutas av någon annan än riksåklagaren.

Riksåklagaren och, i den omfattning regeringen bestämmer, överåklagare

som är myndighetschefer inom åklagarväsendet får förordna extra åklagare
att utföra uppgifter som skall utföras av annan allmän åklagare än riksåkla-
garen eller vice riksåklagaren. Riksåklagaren får också förordna extra åkla-
gare att utföra talan i Högsta domstolen.

49 kap.

13 §

4

I brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten skall pröva en

tingsrätts dom genom vilken den tilltalade inte dömts till annan påföljd än
böter eller frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svå-
rare straff än fängelse i sex månader.

Om tingsrätten i en dom i brottmål även prövat enskilt anspråk mot den

tilltalade, gäller i den delen bestämmelserna i 12 §. Krävs inte prövningstill-
stånd enligt första stycket, eller meddelas sådant prövningstillstånd, och av-
ser överklagandet frågan om den tilltalade skall dömas för den åtalade gär-

1 Prop. 2003/04:78, bet. 2003/04:JuU23, rskr. 2003/04:204.

2 Senaste lydelse 2001:280.

3 Senaste lydelse 2001:280.

4 Senaste lydelse 1994:1034.

SFS 2004:402

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:402

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

ningen, behövs inte prövningstillstånd för ett överklagande angående enskilt
anspråk med anledning av gärningen.

Första stycket gäller inte om domen överklagas av justitiekanslern eller en

justitieombudsman.

Krav på prövningstillstånd enligt första eller andra stycket omfattar även

beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av dom.

I fråga om meddelade prövningstillstånd skall 54 kap. 11 § tredje stycket

tillämpas.

54 kap.

9 §

5

Prövningstillstånd krävs för att Högsta domstolen skall pröva hovrät-

tens dom eller slutliga beslut i mål eller ärende som väckts vid tingsrätt. Det-
samma gäller hovrättens slutliga beslut i ett ärende som har ett direkt sam-
band med ett sådant mål eller ärende utom beslut som avses i 17 §.

Första stycket gäller inte överklaganden av justitiekanslern eller en justi-

tieombudsman i mål där allmänt åtal förs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. �ldre bestämmelser gäller i fråga

om prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har med-
delats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 1994:1034.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.