SFS 2002:440 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2002:440 Lag om ändring i rättegångsbalken
020440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 23 kap. 7 § samt 45 kap. 1 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas två nya paragrafer, 23 kap. 6 a och b §§

av följande lydelse.

23 kap.

6 a §

Den som skall höras under förundersökningen får vid vite kallas att

infinna sig vid förhöret, om det är lämpligt med hänsyn till omständighe-
terna i det enskilda fallet. Vite får inte föreläggas, om förhöret avses ske per
telefon eller om väglängden till den plats där förhöret skall hållas överstiger
tio mil från den plats där den kallade har sin bostad eller stadigvarande uppe-
håller sig och det inte är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger
rum.

Beslut om vitesföreläggande enligt första stycket meddelas av undersök-

ningsledaren eller av en polisman som får leda förhöret.

Uteblir den som har kallats vid vite, får nytt vite föreläggas i samband

med kallelse till förhör en senare dag.

6 b §

Frågor om utdömande av vite som har förelagts med stöd av 6 a §

prövas av åklagaren.

Den som har förpliktats att betala ett vite får inom tre veckor från det att

han eller hon fick del av beslutet begära rättens prövning av detta. Begäran
om sådan prövning skall göras hos åklagaren, som med eget yttrande skall
överlämna ärendet till rätten.

Om någon begäran om rättens prövning inte har gjorts inom den angivna

tiden, får åklagarens beslut verkställas enligt utsökningsbalken.

7 §

2

Den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse att inställa sig

till ett förhör får hämtas till förhöret, om det har satts ut att hållas på en plats
inom en väglängd av tio mil från den plats där han eller hon har sin bostad
eller vid kallelsens mottagande uppehöll sig.

Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av

tio mil från den plats där förhör skall hållas hämtas till förhöret, om under-

1

Prop. 2001/02:147, bet. 2001/02:JuU24, rskr. 2001/02:249.

2

Senaste lydelse 1969:588.

SFS 2002:440

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:440

sökningen avser ett brott på vilket fängelse kan följa och det skäligen kan
befaras att han eller hon inte skulle följa en kallelse eller att han eller hon
med anledning av en kallelse skulle genom undanröjande av bevis eller på
annat sätt försvåra utredningen.

När det är av synnerlig vikt för utredningen att förhöret äger rum, får

hämtning enligt första eller andra stycket ske oavsett väglängden.

Hämtning till förhör av den som skall höras som vittne eller annars utan

att vara misstänkt för brott, bör äga rum endast när det föreligger skäl av sär-
skild vikt för en sådan åtgärd.

�r den som skall höras anhållen eller häktad, skall han eller hon inställas

på den plats som bestämts för förhöret.

45 kap.

1 §

�&tal väcks genom att åklagaren hos rätten skriftligen ansöker om stäm-

ning mot den som skall tilltalas. �&tal skall anses väckt när stämningsansö-
kan kom in till rätten.

Rätten får i samråd med den berörda åklagaren eller åklagarmyndigheten

uppdra åt åklagare att utfärda stämning. I sådant fall skall åklagaren i sam-
band med att stämning utfärdas ge in ett exemplar av stämningen till rätten.
�&tal anses väckt när detta exemplar kom in till rätten.

Nytt åtal får inte väckas mot den tilltalade för gärning för vilken han eller

hon redan står under åtal.

16 §

3

En stämning som utfärdas av åklagaren skall ha det innehåll som i

4 § anges om stämningsansökan och vara undertecknad av åklagaren.

I stämningen skall åklagaren dessutom förelägga den tilltalade att inom en

viss, av åklagaren bestämd tid muntligen eller skriftligen hos rätten ange de
bevis som han eller hon vill åberopa vid huvudförhandlingen och vad som
skall styrkas med varje särskilt bevis. Det gäller dock inte om åklagaren på
grund av den tilltalades erkännande eller någon annan omständighet finner
att det är uppenbart att bevis inte kommer att anges av den tilltalade. Om det
är lämpligt, får åklagaren i stämningen kalla den tilltalade till huvudförhand-
ling.

En åklagare som sätter ut ett mål till huvudförhandling skall följa de före-

skrifter om tiden för huvudförhandling som meddelats av rätten. �&klagaren
får ombesörja sådana kallelser och förelägganden som avses i 15 §.

Stämningen och till denna fogade handlingar skall delges den tilltalade.

Uppgift om målsägandes eller vittnens ålder, yrke och bostadsadress, som
saknar betydelse för åtalet, skall inte framgå av de handlingar som delges.
Sedan stämningen delgetts skall bevis om detta ges in till rätten. När sådana
kallelser och förelägganden som avses i tredje stycket delgetts, skall de med
bevis om delgivning ges in till rätten.

Frågor om utdömande av vite som förelagts i en kallelse med stöd av

tredje stycket prövas av rätten utan särskild ansökan.

3

Senaste lydelse 1994:420.

background image

3

SFS 2002:440

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per

Hall

(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.