SFS 2006:459 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:459 Lag om ändring i rättegångsbalken
060459.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 6 och 17 §§ rättegångs-

balken skall ha följande lydelse.

42 kap.

6 §

2 Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Förberedelsen har till syfte att klarlägga
1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som par-

terna åberopar till grund för sin talan,

2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
3. vilka bevis som skall förebringas och vad som skall styrkas med varje

bevis,

4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets av-

görande och

5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförstånds-

lösning.

Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande

av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående
målets handläggning och, om det inte på grund av målets beskaffenhet eller
av något annat särskilt skäl är obehövligt, upprätta en tidsplan för denna.

17 §

3 Rätten skall, om det är lämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet

och övriga omständigheter, verka för att parterna förliks eller på annat sätt
uppnår en samförståndslösning.

Om det i ett mål där förlikning om saken är tillåten med hänsyn till målets

beskaffenhet är lämpligare att särskild medling äger rum, kan rätten före-
lägga parterna att inställa sig till ett förlikningssammanträde inför medlare
som förordnas av rätten.

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

2 Senaste lydelse 2000:172.

3 Senaste lydelse 1987:747.

SFS 2006:459

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:459

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.