SFS 2006:465 Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:465 Lag om ändring i lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
060465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:683) om ändring i
rättegångsbalken;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 6 § rättegångsbalken i stäl-

let för dess lydelse enligt lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken
skall ha följande lydelse.

42 kap.

6 § Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.

Förberedelsen har till syfte att klarlägga
1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som par-

terna åberopar till grund för sin talan,

2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje

bevis,

4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgö-

rande och

5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförstånds-

lösning.

Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande

av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående
målets handläggning.

Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på

grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt.
Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller
dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas,
skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte
kan hållas, skall parterna underrättas om detta.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

SFS 2006:465

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.