SFS 2004:504 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2004:504 Lag om ändring i rättegångsbalken
040504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 kap. 22 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

23 kap.

22 §

2

Förundersökning enligt detta kapitel behöver inte genomföras, om

det ändå finns tillräckliga skäl för åtal och det gäller ett brott som inte kan
antas föranleda någon annan påföljd än böter eller ett sådant brott som avses
i 45 kap. 2 § första eller andra stycket. Beslag får i dessa fall användas enligt
vad som föreskrivs i 27 kap.

Vill åklagaren utvidga väckt åtal, får det ske, utan att förundersökning en-

ligt detta kapitel ägt rum.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:89, bet. 2003/04:JuU26, rskr. 2003/04:234.

2 Senaste lydelse 1994:1412.

SFS 2004:504

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.