SFS 2005:504 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:504 Lag om ändring i rättegångsbalken
050504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 27 kap. 24 § skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 27 kap. 23 a §, av föl-

jande lydelse.

27 kap.

23 a §

Om det vid hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning har

kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till grund för
beslutet om avlyssning eller övervakning, får uppgifterna användas för att
utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet får
dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan

antas att brottet inte föranleder endast böter, eller

2. det finns särskilda skäl.
Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna

användas för att förhindra brott.

24 §

2

En upptagning eller uppteckning som gjorts vid hemlig teleavlyss-

ning skall granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas
12 § första stycket.

Upptagningar och uppteckningar skall, i de delar de är av betydelse från

brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned
eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar
upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att förhindra före-
stående brott skall de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De
skall därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter från upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad
som är särskilt föreskrivet i lag.

1 Prop. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274.

2 Senaste lydelse 1989:650.

SFS 2005:504

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:504

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.