SFS 2006:501 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:501 Lag om ändring i rättegångsbalken
060501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 kap. 16 och 17 §§ rättegångs-

balken skall ha följande lydelse.

48 kap.

16 §

2 Ett föreläggande av ordningsbot bör utfärdas i den misstänktes när-

varo, varvid polismannen skall ge den misstänkte tillfälle att omedelbart
godkänna föreläggandet.

Om föreläggandet utfärdas i den misstänktes frånvaro eller om en miss-

tänkt, som är närvarande när föreläggandet utfärdas, behöver rådrum, får po-
lismannen ge honom eller henne tillfälle att ta ställning till frågan om god-
kännande senare.

17 §

3 Ett föreläggande av ordningsbot skall innehålla uppgift om den po-

lisman som har utfärdat föreläggandet samt sådana uppgifter som avses i 6 §
2, 3 och 5. Bestämmelserna i 7�9, 11 och 12 a §§ gäller även i fråga om fö-
reläggande av ordningsbot. Vad som sägs om åklagare i 12 a § skall därvid i
stället avse polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41, rskr. 2005/06:263.

2 Senaste lydelse 1968:193. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2000:299.

SFS 2006:501

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 kap. 16 och 17 §§ rättegångs-

balken skall ha följande lydelse.

48 kap.

16 §

2 Ett föreläggande av ordningsbot bör utfärdas i den misstänktes när-

varo, varvid polismannen skall ge den misstänkte tillfälle att omedelbart
godkänna föreläggandet.

Om föreläggandet utfärdas i den misstänktes frånvaro eller om en miss-

tänkt, som är närvarande när föreläggandet utfärdas, behöver rådrum, får po-
lismannen ge honom eller henne tillfälle att ta ställning till frågan om god-
kännande senare.

17 §

3 Ett föreläggande av ordningsbot skall innehålla uppgift om den po-

lisman som har utfärdat föreläggandet samt sådana uppgifter som avses i 6 §
2, 3 och 5. Bestämmelserna i 7�9, 11 och 12 a §§ gäller även i fråga om fö-
reläggande av ordningsbot. Vad som sägs om åklagare i 12 a § skall därvid i
stället avse polisman.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41, rskr. 2005/06:263.

2 Senaste lydelse 1968:193. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2000:299.

SFS 2006:501

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.