SFS 1999:791 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 1999:791 Lag om ändring i rättegångsbalken
990791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 21 oktober 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om rättegångsbalken

dels

att 8 kap. 2 och 3 samt 7�9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 2 a, 10 och

11 §§, av följande lydelse.

8 kap.

2 §

3

Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som

1. är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom Europeiska

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen el-

ler Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till do-

marämbete,

4. har genomgått för advokatverksamhet erforderlig praktisk och teoretisk

utbildning,

5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från antag-

ningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2. Detsamma gäller antag-
ningskraven enligt första stycket 3 och 4 beträffande den som är auktoriserad
som advokat i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbets-
området och som i Sverige genomgått ett prov som visar att han har tillräck-
liga kunskaper om den svenska rättsordningen, skall anses uppfylla kraven
enligt första stycket 3 och 4. Detsamma gäller den som registrerats enligt
2 a § och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och regelbunden
advokatverksamhet i Sverige, under förutsättning antingen att verksamheten
huvudsakligen omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten inte huvud-
sakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på annat sätt har förvärvat till-
räckliga kunskaper och erfarenheter för att antas till ledamot i samfundet.

1

Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om

underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än
den i vilken auktorisation erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, s. 36, Celex 398L0005).

3

Senaste lydelse 1992:1511.

SFS 1999:791

Utkom från trycket
den 9 november 1999

background image

2

SFS 1999:791

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eller Norge i enlighet med där gällande bestämmelser och som därefter un-
der minst tre år på ett tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande ju-
rist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt första stycket
3�6.

Den som är försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till ledamot
som enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i
vissa fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allmän åkla-

gare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den som annars
är anställd i en stats eller kommuns tjänst eller hos någon annan enskild än
advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag. Vad som nu
sagts gäller dock inte den som är anställd vid allmän advokatbyrå.

2 a §

Den som är auktoriserad som advokat i en annan stat inom Europe-

iska unionen och utövar stadigvarande advokatverksamhet i Sverige under
sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos advokatsamfundet.

En sådan advokat skall uppfylla de villkor som anges i 2 § sjätte stycket.

3 §

Ansökan om inträde i advokatsamfundet eller registrering enligt 2 a §

prövas av dess styrelse.

7 §

4

En advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som an-

nars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. När det gäller en
sådan advokat som avses i 2 a § skall registreringen upphävas. �r omstän-
digheterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom.

�&sidosätter en advokat annars sina plikter som advokat, får varning eller

erinran meddelas honom. �r omständigheterna synnerligen försvårande, får
han uteslutas ur samfundet eller, i fråga om en sådan advokat som avses i
2 a §, hans registrering upphävas.

Tilldelas en advokat varning, får han, om det finns särskilda skäl, även

åläggas att utge en straffavgift till samfundet med lägst ettusen och högst
femtiotusen kronor.

Om det bedöms tillräckligt får disciplinnämnden, i stället för att tilldela en

advokat erinran, göra ett uttalande om att advokatens åtgärd är felaktig eller
olämplig.

Inträder beträffande en advokat sådan omständighet att han enligt 2 §

femte eller sjätte stycket inte får antas till ledamot av samfundet, är han skyl-
dig att genast träda ur samfundet. Om han inte gör det, skall styrelsen för-
ordna om hans uteslutning. Detsamma gäller, om en advokat inte längre upp-
fyller medborgarskapskravet enligt 2 § första stycket 1 eller hemvistkravet
enligt 2 § första stycket 2 och styrelsen inte medger att han får stå kvar som
ledamot av samfundet. Om en sådan advokat som avses i 2 a § fråntas rätten
att uppträda som advokat i den stat där han är auktoriserad, skall styrelsen
upphäva hans registrering.

4

Senaste lydelse 1997:273.

background image

3

SFS 1999:791

I beslut varigenom någon uteslutits ur samfundet får förordnas att beslutet

genast skall verkställas. Detsamma gäller ett beslut att upphäva en registre-
ring.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § första stycket tredje meningen får inte

åtalas av annan än Justitiekanslern. �&tal får väckas endast om det är påkallat
från allmän synpunkt.

8 §

5

Den som vägrats inträde i eller uteslutits ur advokatsamfundet får

överklaga beslutet hos Högsta domstolen. Detsamma gäller den som vägrats
registrering enligt 2 a § eller vars registrering upphävts enligt 7 §. Justitie-
kanslern får hos Högsta domstolen överklaga ett beslut enligt 7 § av samfun-
dets styrelse eller disciplinnämnd.

9 §

6

Vad i rättegångsbalken eller i någon annan lag föreskrivs om advoka-

ter skall i tillämpliga delar gälla även den som är auktoriserad som advokat i
någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet när denne är verksam i Sverige. Därvid skall han använda
den yrkesbeteckning som används i den stat där han är auktoriserad, uttryckt
på denna stats språk och med hänvisning till den yrkesorganisation som han
tillhör eller till den domstol vid vilken han enligt den statens lag får tjänst-
göra. Om rätten kräver det, skall den som uppger sig uppfylla kraven i första
meningen förete bevis härför.

Första stycket första meningen omfattar bestämmelsen i 4 § andra stycket

om advokatverksamhet i bolag endast i fråga om den som är skyldig att vara
registrerad enligt 2 a §.

Advokatsamfundets styrelse skall underrätta behörig myndighet eller or-

ganisation i den stat där advokaten är auktoriserad om beslut i vilket det har
konstaterats att han åsidosatt sina plikter som advokat.

10 §

Den som utan att vara behörig till det utger sig för att vara auktorise-

rad som advokat i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen el-
ler Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, döms till böter.

11 §

Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i detta kapitel om re-

gistrering av den som är auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska
unionen också skall omfatta den som är auktoriserad som advokat i en stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:273.

6

Senaste lydelse 1992:1511.

2*

SFS 1999:791�798

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.