SFS 2006:850 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:850 Lag om ändring i rättegångsbalken
060850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels

att 4 kap. 6�9 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i balken skall införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 a, 8 a och

8 b §§, av följande lydelse.

4 kap.

6 §

2

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbok-

förd i kommunen eller, i fråga om nämndeman i hovrätt, i länet eller den del
därav som hör till hovrätten, och som inte är underårig eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som är lagfaren domare, anställd vid
domstol, åklagare, polisman eller advokat eller annan som har till yrke att
föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt.
Till nämndeman bör endast den utses som med hänsyn till omdömesför-

måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för
uppdraget.

Den som fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att

ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är
inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen prövar självmant den valdes behörighet.

7 §

3

Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige.

Val av nämndeman i hovrätt förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands

län förrättas valet av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande

som motsvarar det tal man får om samtliga väljandes antal delas med det an-
tal personer valet avser ökat med 1. Om förfarandet vid sådant proportionellt
val finns bestämmelser i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en

allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och
yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansätt-

1

Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272.

2

Senaste lydelse 1994:1620.

3

Senaste lydelse 1997:228.

SFS 2006:850

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:850

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

ning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän el-
ler som tjänstgjort kortast tid.

7 a §

En nämndeman har rätt till ledighet från anställning i den utsträck-

ning som behövs för att han eller hon skall kunna utföra sitt uppdrag.

8 §

4

En nämndeman väljs för fyra år. Den som har fyllt sextio år får avgå

som nämndeman. Domstolen får entlediga en nämndeman som visar giltigt
hinder.

Domstolen skall entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller

på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget.

Om en nämndeman inte längre är valbar eller behörig, upphör nämnde-

mannens uppdrag. Fullmäktige får dock besluta att en nämndeman, som till
följd av ändrad folkbokföring inte längre är valbar, får ha kvar sitt uppdrag
under resten av mandatperioden.

Om en nämndemans uppdrag upphör under tjänstgöringstiden utses en ny

nämndeman för den tid som återstår. �ndras antalet nämndemän inom dom-
sagan eller länet får en nytillträdande nämndeman utses för kortare tid än
som följer av första stycket.

8 a §

Domstolen får stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han

eller hon

1. är föremål för ett ärende om entledigande,
2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid

fällande dom kan antas leda till entledigande, eller

3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada all-

mänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 skall gälla för viss tid,

dock högst sex månader.

8 b §

Beslut om entledigande och avstängning av nämndemän får överkla-

gas till en särskild statlig nämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Regeringen meddelar föreskrifter om nämnden.

9 §

En nämndeman som entledigats eller avgått är, om han eller hon allt-

jämt är valbar, skyldig att fullgöra uppdraget till dess domstolen fått besked
om att annan blivit vald samt att även därefter tjänstgöra vid fortsatt behand-
ling av mål i vars handläggning han eller hon tidigare har deltagit. Detta gäl-
ler dock inte den som entledigats enligt 8 § andra stycket eller som avgått se-
dan ett ärende om sådant entledigande eller om avstängning har inletts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:1620.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.