SFS 2006:859 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:859 Lag om ändring i rättegångsbalken
060859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 36 kap. 5 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

36 kap.

5 §

2

Den som till följd av 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 § eller 5 kap. 9 eller

10 § sekretesslagen (1980:100) eller någon bestämmelse, till vilken det hän-
visas i något av dessa lagrum, inte får lämna en uppgift får inte höras som
vittne om uppgiften utan att den myndighet, i vars verksamhet uppgiften har
inhämtats, har gett sitt tillstånd.

Advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer,

psykoterapeuter, familjerådgivare enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
deras biträden får höras som vittnen om något som i denna deras yrkesutöv-
ning anförtrotts dem eller som de i samband därmed erfarit, endast om det är
medgivet i lag eller den, till vars förmån tystnadsplikten gäller, samtycker
till det. Den som till följd av 9 kap. 4 § sekretesslagen inte får lämna uppgif-
ter som avses där får höras som vittne om dem endast om det är medgivet i
lag eller den till vars förmån sekretessen gäller samtycker till det.

Rättegångsombud, biträden eller försvarare får höras som vittnen om vad

som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande endast om parten medger
det.

Utan hinder av vad som sägs i andra eller tredje stycket föreligger skyl-

dighet att vittna för

1. andra än försvarare i mål angående brott som avses i 14 kap. 2 § femte

och sjätte styckena sekretesslagen (1980:100) och

2. den som har uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen

(2001:453) i mål enligt 5 kap. 2 § eller 6 kap. 6, 13 eller 14 § samma lag el-
ler enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Den som är präst inom ett trossamfund eller den som i ett sådant samfund

har motsvarande ställning får inte höras som vittne om något som han eller
hon har erfarit under bikt eller enskild själavård.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller

2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen får höras som vittne om förhållanden

1

Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298 och prop. 2005/06:161,

bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336.

2

Senaste lydelse 2006:513.

SFS 2006:859

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

2

SFS 2006:859

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

som tystnadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämnda paragra-
fer.

Om någon enligt vad som sägs i denna paragraf inte får höras som vittne

om ett visst förhållande, får vittnesförhör inte heller äga rum med den som
under tystnadsplikt biträtt med tolkning eller översättning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.