SFS 2005:878 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2005:878 Lag om ändring i rättegångsbalken
050878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 28 kap. 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas två nya paragrafer, 28 kap. 12 a och 12 b §§, av

följande lydelse.

12 §

2 Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan

följa, får kroppsbesiktigas för ändamål som anges i 11 § eller enligt bestäm-
melserna i 12 a §. I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b §
får också en annan person kroppsbesiktigas.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre

och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av
sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte
riskerar framtida ohälsa eller skada.

Den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex

timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar.

12 a § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som
skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är
att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av
analysen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt
polisdatalagen (1998:622).

12 b § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på annan än
den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om

1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering

vid utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och

2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utred-

ningen av brottet.

Analysresultatet får inte jämföras med de uppgifter som finns registrerade

i register som förs enligt polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt användas
för annat ändamål än det för vilket provet har tagits.

Första stycket gäller inte den som är under 15 år.

1 Prop. 2005/06:29, bet. 2005/06:JuU7, rskr. 2005/06:58.

2 Senaste lydelse 1993:1408.

SFS 2005:878

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:878

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

13 §

3 Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga

delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. �r fara i
dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman.

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas inom-

hus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall så-
vitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara.
Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuk-
sköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas

eller bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuk-
sköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna
har med sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att blod-
prov, alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas får dock
verkställas och bevittnas av en man.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 1995:491.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.