SFS 2006:902 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2006:902 Lag om ändring i rättegångsbalken
060902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 14 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 9 § rättegångsbalken skall

ha följande lydelse.

33 kap.

9 §

2 Rätten får vid behov låta översätta handlingar som kommer in till eller

skickas ut från rätten.

Rätten är skyldig att översätta en handling i brottmål eller de viktigaste

delarna av den, om handlingen skall sändas till någon som vistas i en annan
stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och det
finns anledning att anta att personen inte förstår språket i handlingen. Hand-
lingen skall översättas till språket i den andra staten eller om myndigheten
känner till att personen inte förstår detta språk, till ett annat språk som perso-
nen förstår.

Den som biträtt med översättning har rätt till skälig ersättning, som beta-

las av staten.

Första och tredje styckena skall tillämpas även i fråga om överföring från

punktskrift till vanlig skrift eller omvänt.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300.

2 Senaste lydelse 2000:564.

SFS 2006:902

Utkom från trycket
den 26 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.