SFS 2002:996 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2002:996 Lag om ändring i rättegångsbalken
020996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 och 3 e §§ rättegångsbal-

ken skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I tingsrätt skall det finnas lagman. Som en del i en administrativ sam-

verkan får en tingsrätt och en länsrätt på samma ort ha gemensam lagman.

Om regeringen inte bestämmer något annat skall det i tingsrätt även finnas

en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer skall det
också finnas en eller flera chefsrådmän.

Lagman, chefsrådman och rådman skall vara lagfarna.
Tingsrätt får vara delad i avdelningar. Ordförande på avdelning är lag-

mannen eller en chefsrådman.

Vid tingsrätt skall det finnas kansli, som hålls öppet för allmänheten på

bestämda tider.

3 e §

3

�&tgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av

sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan
tjänsteman som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd
vid tingsrätten eller vid en länsrätt på samma ort som tingsrätten. Närmare
bestämmelser om detta meddelas av regeringen.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § gäller även för andra tjänstemän än domare

när de utför åtgärder enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Per Hall
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21.

2

Senaste lydelse 1979:166.

3

Senaste lydelse 1993:512.

SFS 2002:996

Utkom från trycket
den 13 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.